تفاوت نگاه کانت به «خود» در رساله‌ی انسان‌شناسی و نقد اول
تفاوت نگاه کانت به «خود» در رساله‌ی انسان‌شناسی و نقد اول
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 57-70

چکیده
  کل رویکرد کپرنیکی کانت به فلسفه از مفهوم ذهن و قوای خاص آن سرچشمه می‌گیرد. کانت در نقد اول میان سه قوه‌ی اصلی ذهن، یعنی حس، فاهمه و ادراک نفسانی تمایز قائل می‌شود و بر تمایز میان کاربرد استعلائی و تجربی ...  بیشتر