رابطه نور فرّه با نور عصمت از دیدگاه شیعی
رابطه نور فرّه با نور عصمت از دیدگاه شیعی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، ، صفحه 7-26

چکیده
  نور فره (خُرّه )، نوری است که از عالم نورانی بر نفوس کامل نوری اشراق کرده، بدان نفوس تأیید و رأی بخشیده و سبب ریاست صاحب آن بر دیگران می شود و نوری است که معطی تأیید است و مؤید مشروعیت حکومت. از سویی حقیقت ...  بیشتر