راهنمای تدوین مقاله برای نشریه تأملات فلسفی

نکات صوری

1. چکیده مقاله، حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه به همراه کلید واژه‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و ارسال گردد.

2. حجم مقاله از 6000 کلمه کمتر و از 8500 کلمه بیشتر نباشد.

3. نوع فونت مقاله BZAR با اندازه قلم 13 برای متن اصلی و 12 برای نقل‌قول‌ها.

4. نقل قول‌های مستقیم باید به از دو طرف به اندازه 5/1 سانتیمتر توچین گردند.

5. نقشه‌ها، شکل، نمودارها، و جداول در صفحات جدا ترسیم و به ترتیب شماره‌گذاری شود.

6. نحوه نگارش چکیده گسترده هنگام ارسال فایل نهایی به نویسنده ارسال می شود.

ارجاع‌دهی به روش APA

1. تمام ارجاعات باید در داخل متن مقاله به این صورت انجام گیرد: (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار منبع: شماره صفحه)، برای مثال: (موسوی، 1382: 125) یا (Wright,1998: 250). چنانچه مؤلفی در سال چند کتاب یا مقاله داشته باشد پس از ذکر سال نشر از حروف a, b, c جهت تمییز استفاده شود.

2. چنانچه تعداد نویسندگان از دو نفر بیشتر باشد نام نویسنده اول و سپس واژه دیگران آورده می‌شود. در منابع انگلیسی از واژه et-al. استفاده شود، به عنوان مثال (محمدی و دیگران، 1382: 87) و (Wright et-al.,1998: 34).

3. اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود، اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا می شوند، مانند: )مرادی، 1389: 87 ؛ عابدی و دیگران، 1387: 11)

4. اگر به یک منبع چند بار استناد داده می شود، لازم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت "همان" استفاده نشود.

5. در ارجاع به منابع اینترنتی در صورت مشخص بودن نام نویسنده مطلب به این شکل عمل می‌شود: (اعوانی، 1390). نیازی به ذکر شماره صفحه و همچنین روز و ماه انتشار نیست گرچه در فهرست منابع باید ذکر گردد. در صورتی که مطلب مورد ارجاع از منبع اینترنتی، بی‌نام و بدون عنوان باشد، نام سایت به جای نام مؤلف ذکر می‌گردد، مانند: (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379).

6. معادل انگلیسی اسامی و اصطلاحات تخصصی و دیگر توضیحات لازم به صورت پاورقی شماره‌گذاری شده ذیل مطلب در همان صفحه می‌آید.

7. در مقاله‌های پژوهشی از منابع ثانوی و واژه«به نقل از» استفاده نمی شود، ولی در صورت نیاز به شکل زیر اقدام گردد: (عموزاده، 1392: 21 به نقل از چامسکی، 1997: 12)

نگارش فهرست منابع

فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر نوشته شود:

- کتاب

نام خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک). محل نشر: ناشر، نوبت چاپ.

توجه: ویرگول‌ها، نقطه‌ها، پرانتزها و دو نقطه دقیقاً به شکل فوق باید درج گردد.

مثال: اترک، حسین. (1395). نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

- مقاله

نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه(به صورت ایتالیک). دوره انتشار (شماره نشریه): شماره صفحات ابتدا - انتهای مقاله.

مثال: اترک، حسین. (1392). تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا. تأملات فلسفی، 3 (9): 1-27.

مقاله با دو نویسنده:

حری، عباس، و شاهبداغی، اعظم. (1391). استناد در آثار علمی: چاله‌ها و چالش‌ها. مجله روانشناسیوعلومتربیتی، 5 (12): 56-63.

- منبع اینترنتی

نام خانوادگی، نام. (سال انتشار در صورت وجود). عنوان مقاله یا مطلب. عنوان سایت در صورت وجود. بازیابی شده در تاریخ روز، از: نشانی کامل سایت.

مثال فارسی:

اعوانی، شهین. (9 آذر 1390). اخلاق کانتی وظیفه‌گرا یا تکلیف‌گرا؟ سایت انجمن حکمت و فلسفه ایران. بازیابی شده در 12 دی 1394، از:

http://ipso.ir/meeting_Conference_report.html?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=317&cntid=2526

 

مثال انگلیسی: 

Gardner, Davis. (1999). Plagiarism and How to avoid it. Available at: http://www4.caes.hku.hk/plagiarism/image/all_in_one.pdf. (Accessed on: 5 Sep 2015).

در ارجاع به منابع اینترنتی، سایت‌ها و وبلاگ‌ها، ذکر شماره صفحه لازم نیست.


فرم مشخصات، تعهد نامه و تعارض منافع

نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله فرم مشخصات، تعهد نامه و تعارض منافع را دانلود کرده و بعد از تکمبل همراه با مقاله ارسال نمایید.

دانلود فرم مشخصات و تعهد نامه

دانلود فرم تعارض منافع


 توجه!!!

مولفینی که قصد ارسال مقاله مستخرج از پایان نامه دارند، باید توجه داشته باشند که در بخش ورود مشخصات نویسندگان و ارسال فایل مشخصات، ذکر نام اساتید راهنما و مشاور ضروری است و بدون هماهنگی اساتید، مقاله ارسال نگردد و نویسنده مسئول حتما استاد راهنما باشد. همچنین در صورتی که مقاله حاصل طرح پژوهشی است یا با حمایت مالی موسسه ای نگاشته شده است، حتما در مشخصات نویسندگان ذکر گردد.

بعد از پذیرش علمی مقاله، ارسال چکیده گسترده جهت درج در نمایه های بین المللی لازم است.


قابل توجه مولفین گرامی

هزینه پذیرش مقاله: در صورت پذیرش مقاله، هزینه توسط مولف پرداخت می شود و بعد از آن گواهی پذیرش صادر خواهد شد(هزینه نهایی: 650 هزار تومان).