لیست داوران 1401-1402 نشریه

نام

دانشگاه

ایمیل

لینک عضویت

شناسه ارکید

حسن فتح زاده

دانشیار دانشگاه زنجان

hfathzadeh@gmail.com 

reaserchgate , Publons

 0000-0002-0901-7330

قدرت اله قربانی

استاد دانشگاه خوارزمی

qorbani48@gmail.com 

academia , LinkedIn

0000-0002-5829-9039

 محمدمهدی اردبیلی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

m.m.ardebili@gmail.com 

wikipedia

 

 عبدالرزاق حسامی فر

استاد فلسفه دانشگاه بین المللی قزوین

ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir 

google scholar , reserachgate , linkedin , academia 

0000-0002-93509951

رضا اکبری

استاد فلسفه دین دانشگاه امام صادق

r.akbari@isu.ac.ir 

 academia , google scholar,  researchgate

0000-0002-5231-7849

محمد اصغری

دانشیار دانشگاه تبریز

m-asghari@Tabrizu.ac.ir 

Google Scholar, Researchgate,

Publons, LinkedIn, Accademia,

 0000-0003-3874-4702

مرتضی حسین زاده

دانشگاه زنجان

mhoseinzadeh@znu.ac.ir

Google scholar

 

0000-0002-9351-6561

سحر کاوندی

دانشگاه زنجان

drskavandi@znu.ac.ir

Google scholar

 

0000-0003-3936-770X

 

نام داور

رشته تخصصی

سمت / سازمان

روح اله آدینه

فلسفه اسلامی

عضو هیئت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

سوسن آل رسول

عرفان اسلامی

استاد دانشگاه آزاد

فرشته ابوالحسنی نیارکی

فلسفه اسلامی

گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران

حسین اترک

فلسفه اخلاق، فلسفه دین

دانشیار دانشگاه زنجان

مرضیه اخلاقی

فلسفه اسلامی

دانشگاه پیام نور

محمد مهدی اردبیلی

فلسفه غرب

استاد مدعو، فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

محمد جواد اسماعیلی

فلسفه اسلامی، فلسفه غرب

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

محمد اصغری

فلسفه غرب

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

رضا اکبری

فلسفه اسلامی

استاد گروه فلسفه اسلامی و کلام، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

جواد اکبری تختمشلو

فلسفه علم

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

منصور ایمانپور

فلسفه اسلامی

عضو هیئت علمی تربیت معلم آذربایجان

علی بابایی

فلسفه اسلامی

دانشگاه محقق اردبیلی

ذکریا بهارنژاد

فلسفه اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

محمد رضا بیات

فلسفه دین

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

محسن جاهد

فلسفه اخلاق

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

مرتضی حسین زاده

فلسفه اسلامی

دکتری فلسفه دانشگاه زنجان

سید احمد حسینی

فلسفه اسلامی

دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

عین الله خادمی

فلسفه اسلامی

استاد دانشگاه شهید رجایی

زهرا خزاعی

فلسفه اخلاق

استاد فلسفه، دانشگاه قم

مریم خوشدل روحانی

فلسفه اسلامی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

فرزانه ذوالحسنی

حکمت مشاء

گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

فرح رامین

فلسفه تطبیقی

هیات علمی گروه فلسفه ، دانشگاه قم ،قم ، ایران

فروغ السادات رحیم پور

فلسفه اسلامی

هیات علمی . دانشگاه اصفهان

جواد رقوی

فلسفه اسلامی

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

محمد صادق زاهدی

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاه امام خمینی ره

مریم سالم

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

حسن سعیدی

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی شجاری

فلسفه اسلامی

استاد دانشگاه تبریز

رهام شرف

فلسفه اخلاق

استادیار دانشگاه زنجان

سیدمصطفی شهرایینی

فلسفه غرب

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

عبدالعلی شکر

فلسفه اسلامی

دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه شیراز

فاطمه صادق زاده

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاه امام صادق ع

مرضیه صادقی

فلسفه اخلاق

دانشیار فلسفه دانشگاه قم

مسعود صادقی

فلسفه اخلاق

استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فاطمه صانعی

فلسفه هنر

استاد حق التدریس

عبداله صلواتی

فلسه اسلامی

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

محمدرضا عبدالله نژاد

ادبیات و زبانهای خارجی

دانشیار دانشگاه تبریز

مرتضی عرفانی

فلسفه اسلامی

دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه فلسفه و حکمت اسلامی

سید علی علم الهدا

فلسفه اسلامی

دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه پیام نور

حسن فتح‌زاده

فلسفه غرب

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه زنجان

هادی فنایی

فلسفه اسلامی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

محمد حسن قدردان قراملکی

کلام اسلامی

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قدرت اله قربانی

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

هاشم قربانی

فلسفه اسلامی

استادیار دانشگاه امام خمینی ره

اصغر محمدی

حکمت متعالیه

دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

مجید ملایوسفی

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاه امام خمینی ره

مهدی منزه

فلسفه اسلامی

استادیار دانشگاه آزاد

بهادر مهرکی

فلسفه اسلامی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

امیر مومنی

ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه زنجان

صادق میراحمدی

فلسفه اخلاق

گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

ذوالفقار ناصری

فلسفه دین

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

فرشته ندری ابیانه

فلسفه اسلامی

الهیات ، علوم انسانی ، بوعلی سینا ، همدان ، ایران

سحر کاوندی

حکمت متعالیه

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

طاهره کمالی زاده

فلسفه اسلامی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی

مجید یاریان

فلسفه اسلامی

استادیار دانشگاه زنجان