بررسی و نقد استدلال سایمون بلک‌برن از طریق سوپروینینس در نفی اوصاف اخلاقی
بررسی و نقد استدلال سایمون بلک‌برن از طریق سوپروینینس در نفی اوصاف اخلاقی

بهروز محمدی منفرد

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 327-354

https://doi.org/10.30470/phm.2019.97526.1521

چکیده
  سوپروینینس به معنای فرارویدگی، ابتناء و ترتب بوده و عبارت از نوعی نسبت و ارتباط نامتقارن بین دو دسته از ویژگی­های خاص و متفاوت مثل A و B است. به این صورت که دو دسته از ویژگی­ها مثل A و B به نحوی ارتباط ...  بیشتر