تبیین اندیشه های فلسفی و ترویج تفکر فلسفی جهت رشد عقلانیت و تفکر انتقادی در جامعه و در حوزه های مختلف علم و فرهنگ و انتشار آخرین دستاوردهای پژوهشی محققان و اساتید فلسفه جهت استفاده علاقمندان و پژوهشگران.

دو فصلنامه تأملات فلسفی در زمینه‌های زیر مقاله می‌پذیرد:

1. فلسفه اسلامی

حکمت متعالیه

حکمت مشاء

حکمت اشراق

2. کلام اسلامی

کلام امامیه

کلام معتزله

کلام اشاعره

2. فلسفه دین

3. فلسفه اخلاق