پراگماتیسم و فلسفة تحلیلی
پراگماتیسم و فلسفة تحلیلی

عبدالرزاق حسامی‌فر

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، ، صفحه 187-217

چکیده
  پراگماتیسم در طبقه‌بندی فلسفۀ معاصر به دو سنت تحلیلی و قاره‌ای، جایگاه بینابینی دارد و البته قرابت آن به فلسفۀ تحلیلی بیشتر است. پیوند میان پراگماتیسم و فلسفۀ تحلیلی را در نیمۀ نخست قرن بیستم می توان ...  بیشتر