استعاره مفهومی و تحلیلی نو از نقش آن در اخلاق
استعاره مفهومی و تحلیلی نو از نقش آن در اخلاق

مسعود صادقی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 235-255

https://doi.org/10.30470/phm.2019.110434.1637

چکیده
  دغدغه و دستمایه اصلی در این مقاله بررسی نقش استعاره‌های مفهومی در ساحت اخلاق است. پس از تعریف و تحلیل استعاره مفهومی با تاکید بر آراء لیکاف، جانسن و کوچِش، عمومیت، مفهومی بودن ذاتی و ساختار سیستمی به ...  بیشتر