نگرش های فلسفی مورخان ادیان : مطالعه موردی جیمز فریزر و میر چا الیاده
نگرش های فلسفی مورخان ادیان : مطالعه موردی جیمز فریزر و میر چا الیاده

ملیحه صابری نجف ابادی

دوره 7، شماره 19 ، اسفند 1396، ، صفحه 143-166

چکیده
  در تألیف کتاب های تاریخ ادیان، دیدگاههای مختلف عقیدتی و فلسفی، ارزش‌ها وتصورات قبلی پژوهشگرتاریخ ادیان را در چینش و انتخاب وقایع و تنظیم آن تحت تأثیر قرار می دهد . فرضیات معرفت‌شناسی درباره حقیقت شناخت ...  بیشتر