ارزش اخلاقی صدق:بازسازی دیدگاه کانت از منظر عقلانیت نقاد
ارزش اخلاقی صدق:بازسازی دیدگاه کانت از منظر عقلانیت نقاد

علیرضا منصوری

دوره 8، شماره 21 ، دی 1397، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30470/phm.2019.34350

چکیده
  چکیده: هدف علم مسئلۀ مورد مناقشه بین رئالیست‌ها و مخالفانشان است. رئالیست‌ها معتقدند هدف علم دستیابی به نظریه‌هایی است که توصیف و تبیین صادقی از جهان به‌دست دهند. برای پاسخ به این مسئله که چرا باید ...  بیشتر