پلورالیزم هستی شناختی و معرفت شناختی در فلسفه‌ کارل یاسپرس
پلورالیزم هستی شناختی و معرفت شناختی در فلسفه‌ کارل یاسپرس
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 43-59

چکیده
  کارل یاسپرس فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی در صدد است تا ناپیوستگی و شکافی را که در معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی فلسفه‌های رایج پیشین وجود داشت با بازشناسی قلمرو هستی پر کند. اشتباه فلسفه‌های پیشین در ...  بیشتر