تحلیل وجودشناختی الهیات تمثیلی توماس آکویناس
تحلیل وجودشناختی الهیات تمثیلی توماس آکویناس

مجتبی افشارپور

دوره 11، شماره 26 ، شهریور 1400، ، صفحه 411-441

https://doi.org/10.30470/phm.2020.129188.1817

چکیده
  تحلیل صفات مشترک میان حق و خلق همواره نظریات گوناگونی را از جانب الهی‌دانان و سایرمتفکرین در حوزه الهیات برانگیخته است. از جمله مهمترین این نظریات الهیات تمثیلی قدیس توماس آکویناس است که از زمان طرح ...  بیشتر