نظریه ارجاعی معنا
نظریه ارجاعی معنا
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 57-71

چکیده
  مباحث فلسفه زبان (زبانشناسی فلسفی) را زیر دو عنوان کلی معناشناسی فلسفی[1] و کارکردشناسی فلسفی[2] میتوان دسته بندی کرد. اولی دارای دو بخش عمده نظریه معنا[3] (شامل بحث‌های مربوط به ماهیت معنا، معناداری، هم ...  بیشتر