تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا
تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 7-27

چکیده
  مقاله حاضر در زمینۀ اخلاق هنجاری است که تلاش دارد نظریه‌ای نو دربارۀ معیار درستی و نادرستی اعمال ارائه دهد. تقریرهای سنّتی نظریه‌های نتیجه‌گرایی (که معیار درستی عمل را خوبی نتایج آن می‌داند) و وظیفه‌گرایی ...  بیشتر