مفهوم همبستگی در اندیشه‌ی ریچارد رورتی
مفهوم همبستگی در اندیشه‌ی ریچارد رورتی
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 119-142

چکیده
  رورتی در تلاش است به عنوان یک فیلسوف تحلیلی، در بستر اندیشه‌ای پسامدرنی و با نگاهی پراگماتیکی که به واژگان‌ و زبان دارد، به ساختار شکنی مسائل مختلف فلسفه مبادرت ورزد. بدین منظور، او تمام معرفت‌شناسی ...  بیشتر