جایگاه متافیزیک در فلسفه تحلیلی
جایگاه متافیزیک در فلسفه تحلیلی
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، ، صفحه 71-94

چکیده
  هرگونه تلاشی در جهت تعیین ویژگی‌های اصلی یک مکتب فلسفی که باعث وحدت فکری اعضاء آن بشود، کاری بسیار سخت و دشوار است. فلسفۀ تحلیلی نیز، به‌عنوان یکی از مکاتب مهم قرن بیستم، که در آن شاخه‌های مختلفی همچون ...  بیشتر