مسأله معرفت، جدال ارسطو و درایور
مسأله معرفت، جدال ارسطو و درایور
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، ، صفحه 73-95

چکیده
  اخلاق ارسطویی پیوندی نزدیک با مفهوم فضیلت دارد. در سنت ارسطویی فاعل اخلاقی برای اتصاف به فضیلت، لازم است با معرفت کامل نسبت به شرایط عمل کند. از نظر ارسطو معرفت جزء سازنده و ضروری یک فضیلت محسوب می‌شود. ...  بیشتر