بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن
بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن
دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1393، ، صفحه 7-33

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن است. در این تحقیق با روش توصیفی- انتقادی، نخست فلسفۀ شخص‌گرایی‌ معرفی گردیده، سپس دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن و چیستی شخص بررسی ...  بیشتر