انسان‌شناسی فرانسیس بیکن و بحران‌های زیست‌محیطی
انسان‌شناسی فرانسیس بیکن و بحران‌های زیست‌محیطی
دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1393، ، صفحه 121-142

چکیده
  بحران‌های زیست‌محیطی عصر حاضر محصول عوامل متعدد فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. نقش عوامل فکری- فلسفی در زایش این بحران‌ها نه تنها نقشی اثرگذار و غیرقابل انکار است؛ بلکه اصولاً نظریات فلسفی از بنیادی‌ترین ...  بیشتر