بررسی و نقد نظام قوانین اخلاقی در نظریه اخلاقی شخص‌گرا
بررسی و نقد نظام قوانین اخلاقی در نظریه اخلاقی شخص‌گرا
دوره 5، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 81-116

چکیده
  هدف این مقاله بررسی نظام قوانین اخلاقی در نظریۀ اخلاقی شخص‌گراست. برای دستیابی به این هدف، از دو روش «توصیفی- تحلیلی» و «نقد توسّعی» استفاده می‌شود. مطالب در چهار بخش ارائه می‌شوند: نخست، ...  بیشتر