نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

قرن حاضر با قدرت ارتباطی فوق العاده اش خود را از سایر قرون متمایز می نماید و از این جهت رابطه و نسبت خاصی با دین برقرار می نماید. قدرت ارتباطی فوق العاده در عصر حاضر چنان است که می توان از جهان کنونی به دهکده جهانی تعبیر نمود. جهانی که در آن مرز ها و حصارهای قرون گذشته یا از بین رفته و یا تاثیر خود را از دست داده است. . اینترنت و ماهواره. . . ابزارهایی اند که به روشنی نگرش دهکده ای بودن جهان حاضر را نشان می دهد. حال مساله این است در چنین دهکده ای چگونه می توان از تربیت دینی سخن گفت؟ تر بیت که به طور عام معادل ایجاد تغییرات مطلوب درانسان به وسیله یک نسل در نسل دیگر است به نظر می‌آید با ایجاد موانع و مرزها تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر با دور نگاه داشتن فرد، تغییرات مطلوب در وی ایجاد می‌شد. اگر جهان به گونه‌ای باشد که اقتضاء ذاتی آن بی خاصیت شدن مرزهــا باشد، درآن صورت آیا تربیت دینی می‌تواند امری ممکن تلقی گردد؟در تحقیق حاضر از نظریه امکان نقش تربیتی دین در عصری که هما نند دهکده فاقد مرز و حصار است دفاع خواهد شد. برای این هدف سعی می شود تا ظاهری بودن تعارض میان نقش تربیتی دین و عصر حاضر نشان داده شده و بیان خواهد شد تصور نادرست از تربیت دینی سبب می شود تا عصر کنونی با قدرت ارتباطی‌اش به عنوان چالشی برای نقش تربیتی دین ظاهر گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The possibility of the role of religious education in global village

چکیده [English]

Present century is distinguished from other centuries by its Information-Technology character .It is easy to see with wonder how Information-Technology has reduced the world to a global village through internet, satellite, and so on .Therefore, the question is that whether in such a world –global village-moral values are workable and possible? Religious education, in general, aims at producing desired changes in new generation. This goal was always fulfilled through building limited condition and making barriers. In present century it is impossible to keep new generation away from other cultures due to Information-Technology. It means in global village, making barriers does not work, and in such a world how one can educate religion? The aim of this paper is to display the role of religious education in global village by giving a spiritual notion of humanity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Village
  • religious education
  • Information technology