نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

انشگاه

چکیده

در حالیکه افلاطون، بر اساس اعتقادش به جهان ایده ها، نفس را مربوط به جهانی دیگر و امری مفارق از بدن معرفی می کند، ارسطو که توجه خود را به تفحص و چگونگی کارکرد واقعی موجودات این جهان معطوف داشته، بر نظر ورزی محض در باره ماهیت و سرشت آن ها تاکید دارد. وی در تعریف نفس نیز به تحلیل مو جو دات جاندار پرداخته و نفس را صورت بدن معرفی می‌کند. در اندیشه فلوطین، نفس جزئی از نفس کلی است که یکی از اقانیم سه گانه است و یک رویش به قلمرو نوس است و روی دیگرش به عالم خاکی و بدن مرتبط است به طوریکه حلقه اتصال جهان معنوی و مادی است. ابن سینا بر اساس دغدغه‌های دینی اش دراثبات جاودانگی به صورت روحانی، نفس را ا مری مجرد و کمال بدن معرفی می کند. سهروردی، فیلسوف اشراق مسلک جهان اسلام، با الهام از دید گاه فلوطین و حکمای ایران باستان نفس را موجودی معنوی واز انوار مدبره دانسته به آن نور اسفهبدیه نام نهاد که مسئو لیت فرماندهی دژ (بدن ) را به عهده دارد. همه این فلاسفه در نحوه ارتباط نفس با بدن با معضلات و تناقضاتی روبرو بوده اند. ملاصدرا با تاثیر از این متفکران و بر اساس مبانی ابداعی اش در حکمت متعالیه تعریف خود را از نفس به گو نه ای دیگر ارائه میدهد که در عین صحت واستحکام از مشکلات مر بوطه مبراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analytic study about development of the concept of Soul from Plato to Mulla Sadra

چکیده [English]

Whereas Plato believes that the soul belongs to another world and defines it as an order different from the body, Aristotle whose opinion were more concentrated on the disquisition and state of real function of creatures of this world, had emphasizes on announcing his idea about the essence and nature of the creatures. Similarly, he had analyzed the living creatures in the soul definition and described it as the form of the body. Platonous believes, Soul is a part of an entire soul and factor of the triple Aghanim which its one side is faced to the territory of the Nous and the other side is tends to the material world and body, in the other world, it is the ring of the connection of the spiritual and material world. Ibn Sina's base of his religious beliefs for proving spiritual immortality of Soul in defines Soul as abstract and as the perfection of the body. The concepts proposed by Platonous and sages of ancient Persia about Soul, were the revelation for Suhrawardi, the Ishragh sect philosopher of the Islamic world to know it moral and the Anvare Modire phenomena and called as the light of Eshbbodies which is responsible for controlling the body. All mentioned philosophers faced to the some difficulties and paradoxes in the way of defining the relation of Soul with the body. Therefore, Mulla Sadra affected from previous thinkers and based on his vital innovations in existence precedes essence in a new way, which in addition of being true and strong, it is free of regarding problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soul
  • body
  • Perfection
  • abstraction
  • unity
  • Mulla sadra
  • Plato