نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

"عدالت" و "التزام سیاسی" هر یک از زاویه‌ای محور بحث فیلسوفان سیاسی در طول تاریخ اندیشه بوده‌اند. "عدالت" محور سامان نیک سیاسی است که هر فیلسوف سیاسی به دنبال تبیین و دستیابی به آن است. "التزام سیاسی" نیز محور پرسش از "مشروعیت" نظام سیاسی حاکم بر جامعه‌ای است که رو به سوی وضعیت مطلوب خویش دارد. بررسی نسبت عدالت و التزام سیاسی در چارچوب فلسفی هر اندیشمند ما را به برداشتی جامع از نظریه فلسفی وی هدایت می‌کند. مقاله حاضر به دنبال آن است که با تمرکز بر گفتگوی "کریتو"، رابطه میان عدالت و التزام سیاسی در اندیشه سقراط را بررسی و تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“Justice” and “Political Obligation”: Analyzing Socratic Dialogue “Crito”

چکیده [English]

Many philosophers have studied “justice” and “political obligation” as core concepts of political philosophy. “Justice” is the focal notion of the good society that all philosophers attempt to explore and explain; and on the other hand, “political obligation” is the focal question in evaluating the legitimacy of the ruling system. Therefore, studying the relation a philosopher assigns to the two concepts, would lead one to a comprehensive assessment of his/her philosophical system. Focusing on Crito, thus, the present study attempts to review the relation Socrates assigns to Justice and Political Obligation. No matter a verdict is or is not just, in Socrates’ philosophy, one should obey the rule. For in his view, the most unjust would be to disobey a legal commandment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Political Obligation
  • the Law
  • Socrates
  • Crito