نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ازآنجاکه مسجدیکی ازشاخصﺗرین بناهای معماری اسلامیﺍست، مطالعه وپژوهش درباره آن ضروری به نظرمیﺭسد. مسجد نمایان کننده باورهای قدسی دردنیای مادی است که علاوه برتأمین مکان موردنیاز بازبان کنایه واشاره هنراز رازو رمز دین سخن میﮔوید، ﻭبه همین دلیل ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. واﮊه«مسجد» به معنی محل سجده است وبه مکانی گفته میﺷودکه مسلمانان درآن عبادات خویش وفریضه پرفیض نمازرا به جای میﺁورند. ازدیدگاه نمادگرایی، مسجدنمادحضرت حق است. این مقاله با تشریح ویژگیﻫای مسجد، ﻭتأثیر نماز بر معماری به تحلیلی درباره تأثیر دیدگاهﻫای فلسفه اسلامیﺑر معماری اصلیﺗرین فضای فرهنگی- مذهبی شهریعنی مسجد میﭘردازد.
 مسجدایرانی باحیاطی که نمادبهشت است و4ایوان بامقرنس های آن به عنوان سرچشمه های ابدی، تشکیل 4رودخانه بهشتی را میﺩهد. با سقف آسمانی آن که، با انعکاس در آب های ازلی حوض مطهر کننده، کره ای دربرگیرنده تمام گیتی راتشکیل میﺩهدودرواقع آب عنصری است که میﺗواندبانورترکیب شود وازآنجاکه توانایی عبورروشنایی را از خود دارد به عنصری مقدس تبدیل شده است. آب ﻭ نور به مثابه عناصر هویت بخش با یکدیگر ترکیب میﺷوند وبنیان فضای زیبایی رادرمعماری پایهﺭیزی میﻛند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influnce of Islamic philosophy upon Iranian Islamic Architecture (with emaphasis on Imam Mosque of Isfehan)

چکیده [English]

The mosque is an indicator of Islamic Architecture building, therefore necessary investigation, the mosque believing as true Holy, celestial in the material world and the land of the mosque contain his pure remains and ennoblement is in creased there by and it includes his mosque, by which its purity is in creased and its stations is raised by them both and it is elevated in esteem, honor and love in the heart of the Muslims. And we have taken care to present the most reliable narrations and the authentic waits. If we right, it is from Allah and a pert of His Grace and mercy and we think naught of Allah except good. The Islamic conquest of Persia in the 7th century led early Islamic architects to borrow and adopt some traditions and ways of the fallen Persian Empire. Islamic architecture thus borrows heavily from Persian architecture and in many ways can be called an extension and further evolution of Persian architecture. Many cities were based on precedents in Persia. Persian-style mosques are characterized by their tapered brick pillars, large arcades and arches each supported by several pillars. In Asia, elements of architecture were employed, but were later superseded by Persian designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The art's Islamic- philosophy- Mosha metaphysics (philosophy of the Aristotle) – Illuminative philosophy - Motealieh metaphysics (philosophy of the Mulla Sadra)