نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دستگاه‌های متافیزیکی، بخشی مهم و قابل توجه ازمجموعه تاریخ فلسفه را به خود اختصاص داده‌اند. یک پرسش اساسی در مورد نظام‌های متافیزیکی کلاسیکی می‌تواند این باشد که آیا می‌توان الگو ومدل کلی و واحدی را برای ارائه محتوا و ابعاد آنها تنظیم و پیشنهاد کرد، به گونه‌ای که این دستگاه‌های متافیزیکی را درآن قالب به نمایش گذاشت؟
 این نوشتار، نخست به دنبال پیشنهاد و توضیح الگویی واحد برای دستگاه‌های متافیزیکی است. الگوی مذکور مشتمل بر اجزای چندی است از قبیل: موضوع ِمحوری، مفاهیم اساسی، تعاریف، اصول، چشم‌انداز کلی به واقعیات، توصیف مبدأ و جهان و انسان، همبستگی مباحث با موضوع و استدلال‌ها. وآنگاه در پی تنظیم وبیان دو دستگاه مهم متافیزیکی افلاطونی و ارسطویی، در قالب مدل مذکور می‌باشد. به نظر می رسد که متافیزیک‌های کلاسیک از این طریق، ماهیت ، محتوا و قالب خود را هرچه بهتر آشکار می‌سازند و بعلاوه از این راه، امکان تعلیم و آموزش و نیز مقایسه میان آنها با سهولت بیشتری انجام می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model to description of Plato’s and Aristotle’s metaphysical systems

چکیده [English]

This article seeks to answer the question that can we to propose a model to description of metaphysical systems?
 Then,tries to propose a model to description of metaphysics.This model have eight parts:basic subject, basically concepts,definitions of basically concepts, principles,universal point of view on beings,universal point of view on God and world and human,the solidarity between basic subject and other philosophical subjects,reasonings.
Then,tries to put and place two systems of metaphysics into the model that is to put systems of  Plato and Aristotle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphysical systems and the problem of model
  • a model for metaphysical systems
  • the model and metaphysical systems Aristotle and Plato