نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پرسش از معنای زندگی، از مهمترین سوالات انسان است. امروزه پرداختن به این پرسش، بیش از گذشته احساس می‌شود؛ و به همین دلیل متفکران زیادی نیز، به بحث و بررسی در این باب پرداخته‌اند. بی‌تردید ویکتور فرانکل نقش بسزائی در پیشبرد این مهم داشته است. وی در مکتب خویش، که تحت عنوان "معنا درمانی" نامیده می‌شود، کوشیده است به فرد، بیاموزد که معنای زندگی خویش را دریابد و از رخوت و خلا وجودی، بیرون آمده و آن سرچشمه‌های زلال زندگی را ادراک کند و زندگی را پوچ و باطل نداند. بنابراین باید هدف یا معنایی در زندگی وجود داشته باشد. این هدف یا معنا به گونه‌ای است که حتی بغرنج‌ترین لحظات زندگی را نیز معنادار می‌کند. مرگ، رنج و بلابای طبیعی و... همه با وجود معنا در زندگی قابل تحمل می‌شوند. فرانکل از همه‌ی این مقوله‌ها صحبت کرده و رابطه‌ی معناداری با آنها را تشریح نموده است. فرانکل یاد آوری می‌کند که معنا در زندکی امری مکشوف و واقعی است، نه امری فرضی و جعلی. باور به خداوند، اساسی‌ترین امری است که زندگی را معنادار می کند و فرانکل به نقش خداباوری در دین تذکار داده است. خود فرانکل، معنای زندگی‌اش را، معنادار کردن زندگی افراد می‌داند. در این مقاله سعی شده است دورنمائی از آراء و تفکرات فرانکل در باب معنای زندگی، معنا درمانی، و رابطه معناداری با مرگ، رنج و درد، عشق و... بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The meaning of life in Viktor Frankl's view

چکیده [English]

The question of the meaning of life, is one of the most important discusses for human beings. Recently, inquiry for finding the meaning of life, is felt more than any times; and because of it, many thinkers are studying in this field. Undoubtedly, Viktor Frankl have had strongly influence in development of this item. In his school – called logo therapy – he has tried to teach person to understand the meaning of life; and suggest that emerge of existential vacuum, and describe and comprehend the clear originals of life. And don’t believe that life is anarchy and meaningless. So, here must have been a purpose or meaning for life. This purpose or meaning, is such that signify the most miserable instants. Death, suffering and natural calamites and so on, are tolerable with meaning in life. Frankl has spoken all of these items and has described the meaningful relation with them. He reminds that meaning in life is discovered rather than created.  Also, believe in God is the most basic of item that mean life, and Frankl has noticed to the rule of believe in God in life. Frankl himself, know the meaning of his life in making life meaningful of person's life.
In this essay, has been tried to investigate views and thinks of Frankl in the meaning of life, logo therapy and the relation between meaningfulness and suffering, love, death, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frankl
  • logo therapy
  • Love
  • suffering
  • Death
  • believe in God