نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فارابی از بزرگترین نمایندگان فلسفه سیاسی و شاخص ترین چهره سیاسی دوره اسلامی است. پژوهشگران فلسفه سیاسی، سیاست مدنی در تفکر معلم ثانی را جزیی از نظام عام فلسفه او می‌دانند. فارابی سیاست مدنی را در افق فلسفه وجود مطرح می‌کند و با توجه به دریافتی که از مراتب هرمی موجودات و کیفیت صدور و ارتباط آنها با سبب اول دارد به استنتاج هستی مدنی انسان و مرتبه وجودی مدینه می‌پردازد. فارابی الهیات و سیاست را در منظومه واحد فلسفی در آمیخته و با تکیه بر وحدت و شیوه استدلال نتایج آن دو را به یکدیگر تعمیم می‌دهد. فارابی مواد سیاست خود را از افلاطون و ارسطو گرفته و آن را بر مبنای فلسفه ارسطویی و نو افلاطونی اسلامی به شیوه استدلالی و برهان مدون کرده است. بنابر این غالبا اندیشه سیاسی فارابی را دارای دو پایه مشخص افلاطونی و ارسطویی می دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaphysical Bases of the political Thought of Farabi

چکیده [English]

Farabi is one of the most prominent representatives of political philosophy and the most distinguished political figure of Islamic era.  Political philosophy researchers consider the civil policy in his thought a part of the general philosophical system. Farabi propounds the civil policy in the realm of the philosophy of existence, and based on his understanding of the creatures' hierarchy and the quality of their relation to the first cause, he tries to draw a conclusion about the civil existence of human beings and the existential rank of the city. Farabi intermingles politics and theology into a single philosophical system, and generalizes their both results according to the unity and the method of conclusion.
Farabi has borrowed his philosophical materials from Plato and Aristotle and has compiled them into a deductive method and theorem according to Aristotelian and Neo-platonic philosophies. Hence, Farabi's philosophical thought has been mostly known as having two specific Platonic and Aristotelian bases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil policy
  • philosophy
  • philosophy of existence
  • Intellect
  • Active Intellect