نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سیر تطور مفهوم «اگو[1]» در اندیشه هوسرل به مانند سایر مفاهیم موجود در تفکر او تحت تأثیر تحولات فکری اوست. این مقاله در سه فصل براساس سه دوره فکری اندیشه هوسرل جایگاه عنصر «اگو» را مورد تحلیل قرار داده ‌‌است. به منظور درک بهتر اگوی هوسرلی در بستر معرفت شناسی غربی با نگرشی تطبیقی، این مسئله را در سه دوره مورد بررسی قرار می‌دهیم. در دوره اول که تحت عنوان دوران ضدیت با کانت و همنوایی با هیوم از آن یاد می‌شود، هوسرل حضور یک من در جریان اندیشه را منتفی می‌داند. سپس در دوران دوم التفات به نگرش کانتی و تبعیت از آن به زیرنهادی برای عادات و افعال قایل می‌شود که با التفاتی که به اشیا دارد به ادراک آنها می‌پردازد و همان من می‌اندیشمی است که کانت آن را همراه همیشگی ادراکات می‌داند و در نهایت دوران سوم با فراروی از اندیشه کانتی و پردازش اگو استعلایی مطلق و تأثیرپذیری از اندیشه هگلی آغاز می‌شود اگوی این دوران کم‌کم با ورود به عرصه‌های فرهنگ و تاریخ خود را از خود تنها انگاری حاکم بر اندیشه‌های سوبژکتیویستی رهایی می‌بخشد.2Ego . - من

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of statement and position of ego conception in Husserl thought

چکیده [English]

The transformation process of ego conception in Husserl thought is in effect of his thought changes. In order to understand the situation of Husserl’s transcendental ego in western epistemological proceeding with comparative opinion, the statement of ego is analyzed according to triple thought periods of Husserl in three sections. In the first stage, Husserl opposite to Kantian idea «transcendental apperception» and agree with Hume views on«I».Hume rejected the present of I in the perception process. After that, in second stage, Husserl take into consider Kantian opinion and following from it. He held to a substance for our habits, thought and functions which attend to things for grasping them, this substance is that same Kantian” I think” that is permanent accompanied by understandings. At least, in the third stage, Husserl passes Kantian thought and form absolute transcendental ego by influence of Hegelian approach. The Ego is delivered himself from solipsism by entrance to culture and history which dominate on subjectivism thoughts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ego
  • transcendental ego
  • Consciousness
  • Intention
  • Reduction
  • Lived Experience