نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مفهوم صدق یکی از مفاهیم اصلی فلسفه است که در منطق، معناشناسی و متافیزیک نقشی محوری دارد. رابطة  صدق و رئالیسم  یکی از مباحث مهمی است که در فلسفة تحلیلی معاصر مورد توجه قرار دارد و در این ارتباط پرسش اصلی این است که آیا با تحلیل مفهوم صدق می توان پاسخی برای مسئلة رئالیسم یافت. در این نوشتار با بررسی دو دسته از نظریه‌های صدق معاصر لوازم این دیدگاه ها در بحث از رئالیسم با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Realistic conception of Truth versus epistemic Views

چکیده [English]

The concept of truth is one of the main concepts of philosophy which has a central role in several areas such as logic, semantic and metaphysic. The relation of this concept with realism is the main discussion in the contemporary analytic philosophy. In this respect, the first question is the one that whether it is possible to answer the problem of realism by analyzing the concept of truth. In this article I consider two groups of the contemporary theories of truth to compare their consequences in the realism debate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truth
  • Realism
  • correspondence theory of truth
  • coherenticism