نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله سعی شده است با معرفی اخلاق لویناس رگه‌های پست‌مدرنیستی اخلاق وی نشان داده شود. ابتدا توصیفی از ماهیت اخلاق پست‌مدرن ارائه شده تا با شناخت عناصر این نوع اخلاق شباهت و تفاوت بین اخلاق پست‌مدرن و اخلاق لویناس عیان گردد. لویناس اخلاق خودمحور غرب را به باد انتقاد گرفت و آن را بر پایه‌ی مفاهیمی مثل «دیگری»، «مسئولیت»، «آزادی»، «چهره» و غیره پایه‌ریزی کرد. همچنین وی تفسیر غیر عقل‌گرایانه و انضمامی از اخلاق ارائه می‌دهد. لویناس اخلاق خود را به‌عنوان «فلسفه‌ی اولی» معرفی می‌کند «فلسفه‌ی اولی»یی که دیگر نه افلاطونی است نه کانتی، بلکه فلسفه‌ای است که از جنبه‌ی هستی‌شناختی و مفاهیم انتزاعی عاری است. لویناس در اخلاق خود از نوعی سوب‍ژکتیویته اخلاقی دفاع می‌کند. در این مقاله با استناد به برخی آثار خود لویناس نشان داده می‌شود که اخلاق وی به سمت اخلاق پست‌مدرن حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Is Levinas's Ethics a Postmodern Ethics?

چکیده [English]

This article aims to examine the postmodern element of Levinas's ethics. At first, the nature of postmodern ethics is described in order to provide a background about this kind of ethics and also reveal similarities and differences between postmodern ethics and Levinas's ethics. Levinas critiques western autonomous ethics and founds it upon concepts such as "other", "responsibility", "freedom", "face", etc. He also interprets his ethics as irrational and concrete. Levinas regards his ethics as "first philosophy", but one that is not in any way first philosophy like Platonic and Kantian philosophy; it is a philosophy in which there is no ontological aspect or abstract concepts. Levinas defends ethical subjectivity in his ethics. This article tries to show whether or not Levinas's ethics move towards postmodern ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Same and other
  • Ethical subjectivity
  • Postmodern ethics
  • Face
  • and Levinas