نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اخلاق حرفه‌ای مجموعه‌ای از کنش‌ها و واکنش‌های اخلاقیِ پذیرفته‌شده و قابل قبولی است که از سوی سازمان‌ها یا مجامع و انجمن‌های حرفه‌ای مقرر می‌شود تا مطلوب‌ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود و یا ذی‌نفعانِ دیگر در اجرای وظایف و مسئولیت‌های حرفه‌ای فراهم آورد. امروزه اخلاق؛ و رفتار حرفه‌ای مبتنی بر آن، از چنان اهمیتی برخوردار شده که حتی شرکت‌های بزرگ تجاری ـ صنعتی نیز در قبال مسئولیت‌های اجتماعی، خود را پایبند نوعی اخلاق حرفه‌ای می‌دانند و آن را در قالب آیین رفتار حرفه‌ای یا منشور اخلاقی سازمان، به‌عنوان راهنمای عمل مدیران و کارکنان خود از یک سو و مهم‌ترین استراتژی‌های سازمان در روابط خود با مشتریان از سوی دیگر مطرح و منتشر می‌کنند. افزون بر‌ این، ضوابط رفتاری و اخلاقی به‌عنوان بخشی از حقوق ذینفعان در معرض دید و توجه آنان قرار می‌گیرد. کسب و تجارتی ماندگار و بالنده است که با مشتریان صادق بوده و ارتباطی مؤثر با آنها برقرار سازد. رمز بقا و دوام هر کسب و کاری رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در آن است. در چند دهه‌ی اخیر سرمایه‌گذاری مبتنی بر اصول اخلاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در عرصه‌ی کسب و کار مطرح شده است. ریشه‌های ‌این گرایش در جامعه و هم‌چنین در میان سرمایه‌گذاران بسیار متفاوت است.
مقاله‌ی حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی در صدد تبیین اهمیت رعایت اصول اخلاقی در کسب و کار، بیان مهم‌ترین اثرات بکارگیری این اصول در رونق کسب و کار و تبیین اهم چالش‌های پیش رو در این زمینه است، همچنین به آسیب‌شناسی عدم رعایت‌ اصول اخلاقی مربوط به کسب و کار حرفه‌ای پرداخته است. مهم‌ترین اصول اخلاق حرفه‌ای عبارتند از: درستکاری و بی‌طرفی؛ تعهد حرفه‌ای، رازداری؛ صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای. و در چهار سطح جامعه، گروه‌های ذی نفع، رفتار افراد در درون سازمان با یکدیگر؛ و با دیگر افراد خارج سازمان قابل طرح است. مسائل اخلاقی می‌تواند در بخش‌های مختلف حرفه‌ای مانند امور مالی، مدیریت منابع انسانی؛ بازاریابی و اقدامات پیشبرد فروش؛ عملیات تولید، مالکیت معنوی، مدیریت دانش و مهارت؛ و تجارت بین‌الملل مطرح گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Need for Observing Ethics in Business and Professions

چکیده [English]

The professional ethics is a set of accepted and sensible actions and reactions that are established by professional organizations so as to utilize social relations among members and employees, implementing professional duties and responsibilities. Nowadays, ethics and the professional conduct based on it is so important that even large business-industry companies adhere to professional ethics and its celebration in the form of professional conduct or the Code of Ethics, as a guide for managers and employees in their relations on the one hand, and the important strategy of organization issue in relationship with customers on the other. Trades and businesses are viable and thriving only with their customers – and this can be obtained by honesty and effective communication. The survival and success of any business follows professional ethics in the business. In recent decades the investments based on ethical principles has become one of the most important topics in the field of business. The roots of this tendency in society and also among the investors are very different. Using analysis-descriptive method, this paper seeks to explain the importance of ethics in business, the effects of applying the principles of the thriving and increasing business and the challenges ahead in this field. Also in this paper, the addition to explaining the principles of ethics to business professionals, we will discuss the pathology of non-compliance with these principles. The principals of professional ethics are fairness, commitment, keeping secrets, competence and professional care. Professional ethics can be examined from four aspects: society, interest groups, behavior of individuals within the organization, together with the other people outside the organization. Ethical issues should be considered in different parts of the business such as finance, human resources management, marketing and sales promotion activities, manufacturing operations, intellectual property, knowledge and skills management, and international trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Business ethics
  • Professional Ethics Principles
  • Moral Damages
  • Trade
  • market