نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از موضوعات مهم در فلسفه‌ی دین بحث تجربه‌ی دینی و توجیه مفاهیم و باورهای دینی حاصل از آن است. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، برهان تجربه دینی بیشتر با تقریرهای معرفت شناسانه همراه شده است و برخی از فلاسفه‌ی دین کوشیده‌اند از معقولیت باورهای دینی مبتنی بر تجربه‌ی دینی دفاع کنند. یکی از این فلاسفه ویلیام آلستون است. او با ارائه‌ی نظریه‌ای در باب تجربه‌ی دینی کوشیده ‌است از طریق اعتباربخشی به معرفت تجربی خداوند، که وی آن‌ را تجربه‌ی عرفانی می‌نامد، مبنایی معرفتی برای توجیه و عقلانیت ایمان و باور به خدا فراهم آورد. آلستون در تبیین نظریه‌ی خود، ابتدا با طرح نظریه‌ی نمود و از طریق ادراکی دانستن تجربه‌ی دینی و احاله‌ی توجیه باورهای دینی به ادراکات عرفانی و سپس با توسل به رویکرد «رویه‌ی باورساز» و مبتنی کردن توجیه معرفتی باورهای دینی بر رویه‌ی باورساز عرفانی می‌کوشد که نشان دهد تجربه‌ی دینی منبعی برای توجیه اعتقادات دینی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Epistemic Justification Of Religious Belief Of William Alston

چکیده [English]

In the twentieth century, the idea of ​​experiencing religious philosophy of religion became increasingly important in the eyes of many philosophers and religious thinkers. The formulation and presentation of religious experience as a source of justification and religious concepts were introduced, and the argument for the existence of God and His attributes were derived. Explaining the second half of this century, the epistemological argument with versions came along and tried some philosophers of religion rationality of religious belief based on experience to defend. One of these philosophers is William Alston. He has attempted to articulate a theory of religious experience through accreditation of experiential knowledge of God, which he calls the mystical experience, knowledge base to justify and reasoning faith in God to provide. He explained his theory, first proposed the theory of appearance. Through perceptual experience and understanding of religious and spiritual perceptions, and then by relegating religion to justify the means "doxastic practice" and the epistemic justification of religious belief based on mystical perceptual practice, he tries to show that religious experience religious faith is a source of justification.