نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خداباوران معجزه را دلیلی برای اثبات وجود خدا می‌دانند. در طرف مقابل، خداناباوران نقدهایی علیه دلالت‌گری معجزه بر اثبات وجود خدا مطرح می‌کنند که بیشتر به وقوع پیوستن تاریخی معجزات را محل تردید قرار می‌دهد و حتی ناممکن می‌دانند. هدف این نوشتار بررسی و پاسخ به چند پرسش اصلی در این موضوع مورد اختلاف است: معجزه چیست؟ آیا «معجزه» مفهومی خودمتناقض است؟ آیا استناد به گواهی‌های تاریخی برای وقوع معجزات قابل توجیه است؟ عامل وقوع معجزه چیست؟ روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه، بررسی و تحلیل ذهنی مفاهیم، گزاره‌ها و استدلال‌ها انجام می‌گیرد. بر این اساس، کتب، مقالات و دیگر آثار فیلسوفان مغرب زمین و همچنین کتب و مقالاتی که درباره آنها نوشته شده‌اند، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در این مقاله ضمن بررسی پرسش‌های یاد شده تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که اولاً «معجزه» مفهومی خودمتناقض نیست؛ لذا نمی‌توان با استناد به ناسازگاری درونی مفهوم، امکان وقوع آن را زیر سوال برد؛ ثانیاً در صورت فراهم بودن شرایطی می‌توان پذیرفت که معجزاتی رخ داده‌اند؛ ثالثاً از میان وقایع معجزه‌گون برخی را می‌توان دال بر وجود خداوند دانست، هرچند که دلالت‌گری پاره‌ای دیگر محل بحث است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey and Evaluation of Miracle as Evidence to God's Existence from the Perspectives of Philosophers of Religion in the West

چکیده [English]

While theists consider miracles as a proof for the existence of God, atheists criticize the validity of miracles for the existence of God, as they generally doubt the historical reality of miracles. They consider miracles as impossible. The purpose of this paper is to assess and respond to some of the main questions on this controversial subject, namely: what is miracle? Is miracle a paradoxical concept? Are the references to the historical testimonies for the reality of miracles justifiable? What causes miracles? We will address these questions by a subjective analysis of the concepts, propositions and arguments on the issue. The paper aims to show that firstly, miracle is by no means a paradoxical concept; and that it may not be legitimate to deny its possibility by appealing to the apparent self-contradiction of the concept. Secondly, under certain circumstances it is acceptable that some miracles could have happened. Thirdly, we can consider some quasi-miraculous events as signs of the existence of God, though the indication of some others is a matter of speculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miracle
  • Natural Law
  • Testimony
  • God
  • Proof