نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

معرفت‌شناسی فضیلت محور عنوان گونه‌ای جدید از نظریات معرفت‌شناختی است که با الگو برداری از نظریات فضیلت محور در حوزه اخلاق شکل گرفته است. از جمله سرشناس‌ترین نظریه پردازان معرفت‌شناسی فضیلت محور می‌توان به لیندا زاگزبسکی اشاره کرد. زاگزبسکی مدعی است ابتنای نظریه‌های معرفت‌شناسی بر اخلاق فضیلت می‌تواند معضل گتیه و معضل ارزش، که دو مسئله اساسی پیش روی نظریه‌های معرفت‌شناختی است را پاسخ گوید. از همین روی زاگزبسکی متناظر با تبیین فعل صواب(درست) بر حسب فضایل اخلاقی، تعریف و تحلیلی از معرفت را بر حسب فضایل فکری به دست داده و معتقد است که این تعریف نه تنها به معضل گتیه گرفتار نخواهد شد بلکه به دام معضل ارزش نیز نخواهد افتاد. در این مقاله پس از ارائه مقدمه‌ای در باب چگونگی طرح نظریات فضیلت محور در حوزه معرفت‌شناسی، نظریه فضیلت محور لیندا زاگزبسکی را مطرح نموده‌ایم. در بخش دوم این مقاله به کاربرد نظریه فضیلت محور وی در حوزه معرفت‌شناسی پرداخته و راه حل زاگزبسکی در حل معضل گتیه و معضل ارزش را به تفضیل بیان کرده‌ایم و در بخش پایانی نیز نظریه وی در حوزه معرفت‌شناسی فضیلت محور را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtue Epistemology: A Survey and Assessment of Linda Zagzebski's Perspectives

چکیده [English]

Virtue Epistemology is an umbrella term for a new kind of epistemological theory which is formed on a virtue-based theory in the realm of Ethics. Linda Zagzebski, a prominent theoretician of virtue epistemology, believes that establishing an epistemological theory on the virtue-based theory can solve Gettier problem and Value problem –which are the two fundamental problems every epistemological theory faces. Corresponding to the definition of right act ,ðˆ†irtue based-theory, Zagzebski proposes an analysis of knowledge based on the Intellectual virtue and argues that her definition of knowledge not only does not have a problem with Gettier problem, but also would not fall in the Value Problem trap. In this paper, following an introduction to the Virtue Epistemology theories, Linda Zagzebski’s theory is presented. Then the applications of her virtue-based theory in the realm of epistemology are explained. Next, a detailed account of her solution to the value problem and Gettier problem are given. Finally, her theory of virtue epistemology is criticized and evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linda Zagzebski
  • Virtue Ethics
  • Virtue Epistemology