نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هانری کربن از جمله متفکرانی است که به طور جدی در صدد محقق کردن ماهیت و چیستی فلسفة تطبیقی بر آمده است. منبع الهام کربن در باب تبیین فلسفة تطبیقی پدیدارشناسی هوسرل بوده است.اعمال روش پدیدارشناسی در فلسفة تطبیقی مستلزم رجوع به ذات اندیشه‌های فلسفی است. شعار رجوع به ذات اشیاء، متعلق به پدیدارشناسی هوسرل است، ولی هوسرل این ذات را در عالمی ماورایی و قدسی جستجو نمی‌کرد، بلکه در آگاهی بی‌واسطه و در عمل ماهیت‌بخشی در پی این ذات می‌جست. اما کربن در این‌جا، با به عاریت گرفتن رجوع به ذات اشیاءِ هوسرل، ذات را طبق هستی‌شناسی باطنی فلاسفة مسلمان ایرانی، در عالم قدسی و مابعدالطبیعی جستجو می‌کند. کربن به نقد تفکر تاریخی ماسون - اورسل پرداخته و با اخذ مفاهیمی از  پدیدارشناسی هوسرلی تماماً در مقابل وی ایستاده است. از نظرگاه کربن غایت فلسفه دسترسی به ادراک شهودی ذات است و فلسفة تطبیقی با سیر خطی و امتدادی تاریخ و قبول تاریخ‌انگاری معنا ندارد. کربن در کنار تاریخ زمانمند و این جهانی‌ای که نگرش مدرن آن را تنها تاریخ واقعی تلقی می‌کند، تاریخ قدسی را مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corbin’s Reading of Comparative Philosophy

چکیده [English]

Henry Corbin is among the thinkers who endeavored to actualize the essence of comparative philosophy. Husserlian phenomenology was a source of inspiration for Corbin in order to explicate comparative philosophy. Applying the method of phenomenology in comparative philosophy requires a return to the essence of philosophical thoughts. Focusing on the motto, “return to the essence of things,” in his phenomenology, Husserl was looking for this essence not in the transcendental and heavenly world, but in the immediate consciousness of it, and making it to be of a quiddity. Borrowing the motto, here Corbin was looking for the essence in the heavenly and metaphysical world according to the esoteric ontology of the Iranian Muslim philosophers. Corbin has criticized Oursel’s historical thinking and stood completely in opposition to him by resorting to the method of Husserlian phenomenology. According to Corbin, the access to the intuitive perception of essence is the end of philosophy. Comparative philosophy with historical perspective and with acceptance of historiography is meaningless. Corbin propounds the heavenly or sacred history alongside the temporal and mundane one which is considered the only real history by modern attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husserl
  • Oursel
  • Corbin
  • comparative philosophy
  • Phenomenology
  • Hegel
  • Historicism