نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تطبیقی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه فلسفه دین دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشیار گروه فلسفه دین، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 (استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهاستادیار گروه دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

چکیده

تحقیق حاضر متمرکز بر بررسی موضع هایدگر در قبال تأثیر مرگ‌اندیشی بر زندگی اصیل و نسبت میان مرگ، زندگی و اصالت است. برای نیل به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد. دغدغه‌ی هایدگر پرسش از هستی با تحلیل بنیادین دازاین به‌مثابه‌ی زندگی محض در ساحت هستن به‌سوی مرگ است. اندیشیدن به مرگ بافهم ایستاده در نیست بودن دازاین و همچنین سایر مفاهیم بنیادی ازجمله اضطراب، وجدان و اصالت پیوند عمیق دارد. رهایی از ابتذال زندگی روزمره مبتنی بر نقطه‌ی عطف انتخاب وجه اصیل دازاین، یعنی مرگ است. مرگ عنصر فهم دازاین و وجدان نیز عنصر فهم اصالت در زندگی است. در این میان اضطراب پیش شرط اصالت و کاشف حجاب مرگ است. در تفکر هایدگر، جستجوی وجه اصیل دازاین با اتکا به مرگ و تاکید بر انتخاب فردی به دور از وجدان نااصیل کسان مشهود است. بنابراین، در هوش ستبر او، مرگ‌اندیشی از واجب‌ترین امور در ساخت زندگی اصیل است. اما رویکرد او نسبت به مرگ‌ به‌منزله‌ی آغاز یا پایان زندگی، پدیده‌ی اصالت در دنیا یا آخرت و همچنین زندگی اصیل در اینجا یا آنجا، زمینه‌ساز نگاهی متفاوت به سنت متافیزیکی گذشتگان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of death-awareness on authentic Life in Heidegger's Thought

نویسندگان [English]

  • Ali vahedpak 1
  • amirabbas alizamani 2
  • babak abbasi 3

1 Ph.D. student of comparative philosophy, Department of Law and Theology and Political Sciences, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Philosophy of Religion, University of TehranAssistant Professor of Philosophy of Religion, Faculty of Theology and Islamic Studies, university of Tehran, Tehran, Iran.

3 ..Assistant Professor of the Department of Law and Theology and Political Sciences, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study focuses on examining Heidegger's position on the effect of , death-awareness on genuine life and the relationship between death, life and authenticity. To achieve this goal, descriptive-analytical method was used. Heidegger's concern is the question of existence with a fundamental analysis of Dasein as pure life in the realm of being towards death. The thought of understanding death is deeply linked to Dasein's non-existence as well as other fundamental concepts such as anxiety, conscience, and authenticity. Getting rid of the vulgarity of everyday life is based on the turning point in choosing the genuine Dasein, death. Death is an element of understanding Dasein and conscience is also an element of understanding authenticity in life. In the meantime, anxiety is a precondition for authenticity and the discoverer of the veil of death. In Heidegger's thought, the search for Dasein's genuine face by relying on death and emphasizing the choice of a person away from the unscrupulous conscience of others is evident. Therefore, in his thick intelligence, death-awareness is one of the most important things in building a genuine life. But his approach to death as the beginning or end of life, the phenomenon of authenticity in this world or the hereafter, as well as the genuine life here or there, paves the way for a different view of the metaphysical tradition of the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Death
  • death-awareness
  • authenticity
  • Life
  • Heidegger
 اباذری، یوسف.(1389). خرد جامعه شناسی. تهران: طرح نو. چاپ سوم.
احمدی، بابک.(1373). مدرنیته و اندیشه انتقادی. تهران: مرکز. چاپ اول.
احمدی، بابک. (1381). هایدگر وپرسش بنیادین. تهران: مرکز. چاپ اول.
ادواردز، پل. و [دیگران]. (1396). هایدگر و مرگ(در باب امکان ناممکنی دازاین در هستی و زمان). گردآوری مهرداد پارسا. تهران:  شَوَند.چاپ اول.
برنشتاین، ریچارد. (1383). «تکنولوژی و منش اخلاقی». ترجمه­ی یوسف اباذری. فرهنگ و تکنولوژی(ارغنون1). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ اول.
بیمل، والتر. (1387). بررسی روشنگرانه اندیشه­های مارتین هایدگر. ترجمه بیژن عبدالکریمی. تهران: سروش. چاپ دوم.
پروتی، جیمز. ل. (1373). الوهیت و هیدگر(شاعر، متفکر و خدا). ترجمه محمدرضا جوزی. تهران: حکمت.
قلی پور، محمد. (1392). مرگ چیست؟. مشهد: شاملو. چاپ اول.
کراوس، پیتر. (1396). «مرگ و مابعدالطبیعه». ترجمه­ی محمدسعیدحنایی کاشانی. ارغنون27/26. تهران: سازمان چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه. چاپ هفتم.
گلومب، یاکوب. (1396). درجستجوی اصالت و انسان اصیل. ترجمه داود صدیقی. تهران: جامی. چاپ اول.
گینیون، چارلز بی. (1392). در جستجوی اصالت. ترجمه آرش محمد اولی. تهران: ققنوس.
مالپاس، جف، و سولومون، روبرت سی. (1392). مرگ وفلسفه. ترجمه گل بابا سعیدی. تهران: آزادمهر. چاپ دوم.
مک­کواری، جان. (1376). فلسفه وجودی. ترجمه سعید حنایی کاشانی. تهران: هرمس. چاپ اول.
مک­کواری، جان. (1378). فقط خدایی می‌تواند ما را نجات دهد. ترجمه محمدرضا جوزی. در مجموعه فلسفه و بحران غرب. تهران: هرمس.
مک­کواری، جان. (1396). مارتین هایدگر. ترجمه محمدسعیدحنایی کاشانی. تهران: هرمس. چاپ سوم.
نوالی، محمود. (1373). فلسفه­های اگزیستانس واگزیستانسیالیسم تطبیقی. تبریز: دانشگاه تبریز.
واینر، فیلیپ پی. (1385). فرهنگ تاریخ اندیشه­ها. گروه مترجمان. تهران: سعاد. جلد3.
هایدگر،مارتین. (1387). متافیزیک چیست؟. ترجمه­ی سیاوش جمادی. تهران: ققنوس.
هایدگر، مارتین.(1388). هستی وزمان. ترجمه سیاوش جمادی. ققنوس: تهران. چاپ سوم.
هایدگر، مارتین.(1392). مسائل اساسی پیدارشناسی. ترجمه پرویز ضیاء شهابی. تهران: مینوی خرد.
هایدگر، مارتین. (1393). هستی وزمان. ترجمه عبدالکریم­ رشیدیان، تهران: نشرنی. چاپ چهارم.
هایدگر، مارتین. (1396). «دا-زاین و زمانمندی». ترجمه­ی محمدسعیدحنایی کاشانی.  ارغنون27/26. تهران: سازمان چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه. چاپ هفتم.
یانگ، جولیان. (1396). «مرگ واصالت». ترجمه­ی محمدسعیدحنایی کاشانی. ارغنون27/26. تهران: سازمان چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه. چاپ هفتم.
Dix, T. M. 2004. "Heidegger and Peer Pressure: falling, inauthenticity, and authenticity", A Poria, Vol. 14, No. 1.
Dreyfus, L. 2005. A companion to Heidegger, Blackwell publishing.
Feifel, H. 1959. "Attitudes Towad Death in some sormal nd mentally lll Populations", in: H. Feifel (ed.), The Meaning of Death, New York, and Mc Graw-Hill.
Golomb, J. 2005. In search of authenticity, from Kierkegaard to Camus, London and New York: rout Ledge.
  Heidegger, Martin. 1962. Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson.
Heidegger, Martin. 1985. History of the Concept of Time: Prolegomena; Theodore Kisiel (Trans).  Indiana University Press
Kraus, Peter. 1998. Death and Metaphysics: Heidegger On Nothing and The Meaning of Being, in: Death and Philosophy, Edited by Jeff Malpas and Robert C. Solomon, London and New York: Routledge.
Minton, S. J. 2001. Key Thinkers in Practical Philosophy: Dr.Yalom, UK, Practical Philosophy (March).
Mullhall, Stephen. 2005.  Heidegger and Being and Time, Routledge Publishing, London and New York.
Paluch, s. j. 1970. Heidegger's "what is Metaphysics? Philosophy and phenomenological Research, Vol. 30. No. 4.
Taylor, Charles. 1991. "The Ethics of Authenticity". Harvard University. Canbridge, Massachusetts and London