نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دوره دکتری پردیس فارابی دانشکاه تهران

چکیده

در این پژوهش در وهلۀ اول در جستجوی نظریۀ معنای زندگی در ویتگنشتاین متقدم با تأکید بر رسالۀ منطقی- فلسفی هستیم. اما خوانش­هایی که تا کنون از رسالۀ منطقی- فلسفی بوده است، سخن ­گفتن از گزاره­های فلسفی را میسر و ممکن نمی­کند؛ چون همۀ آن­ها به ­شکلی ظاهر فقرات 6.54 و 7 را پذیرفته­اند که معنای ترک سخن­ گفتن از گزاره­های غیر علمی است. بنابراین، سخن­ گفتن از یک نظریۀ معنای زندگی در ویتگنشتاین متقدم با مانعی بزرگ روبرو می­شود. به­همین­ دلیل، بخش ابتدایی این نوشتار به بررسی و حل این مشکل و پیشنهاد خوانشی برای حل آن می­پردازد. این کار  با اقتباس خوانش گرامری- استعلایی می­شود. در مرحلۀ بعد، پاسخ­های ممکن ویتگشنتاین به مسألۀ معنای زندگی را از رسالۀ منطقی-فلسفی عرضه می­کنیم. در پایان، بهترین پاسخ ممکن ویتگنشتاینی را به مسألۀ معنای زندگی متمرکز بر رسالۀ منطقی- فلسفی معرفی می­کنیم. در آخر، معلوم می­شود که ویتگنشتاین معنای زندگی را در گِروی نوعی جاودانگی می­داند که متضمن بی­زمانی است، نه نوعی جاودانگی متضمن زمانی بس دراز.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the Possibility of Extracting a Theory of the Meaning of Life from Wittgenstein's Point of View

نویسنده [English]

 • Mehrdad Safari

University of Tehran

چکیده [English]

In this essay, we intend, in the first place, to seek out a theory of the meaning of life from the view of the first Wittgenstein with a focus on Tractatus Logico-Philosophicus. However, exegetical works on Tractatus Logico-philosophicus have culminated in the impossibility of speaking about a theory of the meaning of life from the view of Wittgenstein because all of them, in one way or another, accepted the face value of the article 6.54 and 7, that is, to leave meta-scientific propositions. Hence, the first part of the essay delves into the analysis of this problem and suggests an interpretation of Tractatus which resolves this issue. This is done by adopting a grammatical-transcendental reading. After this, different possible Wittgensteinian answers to the problem of life, Tractatus Logico-philosophicus, are offered and scrutinized. Finally, the best answer is offered based on Wittgenstein's Tractatus Logico-philosophicus for a theory of the meaning of life. He believes the meaning of life requires a kind of eternity which does not last a very long time but is neither timeless. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tractatus
 • first Wittgenstein
 • meaning of life
 • grammatical-transcendental reading
 • timelessness
 • nonsense
 • Hacker, P. (2000). Was he trying to whistle it? In A. &. Crary, The New Wittgenstein. London:
 • Hacker, P. (2001). Connections & Controversies. Oxford: Oxford University Press.
 • Moyal-Sharrock, D. (2007, Jan.). The Good Sense of Nonsense: A Reading of Wittgenstein's Tractatus as Nonself-Repudiating. Philosophy, 82, pp. 147-177.
 • Russell, B. (1945). A History of Western Philosophy. Simon&Schuster.
 • Thompson, C. (1997, April). Wittgenstein, Tolstoy and the Meaning of Life. Philosophical Investigations, 2(20), pp. 97-116.
 • Wittgenstein, L. (1965, Jan). A Lecture on Ethics. The Philosophical Review, 74, pp. 3-.21
 • Wittgenstein, L. (1979). Wittgenstein's Lectures: Cambridge, 1932-1935, from the notes of A. Ambrose and M. MacDonald. (A. Ambrose, Ed.) Oxford: Blackwell.
 • Wittgenstein, L. (1985). Cambridge Letters: Correspondence with Russel, Keyenes, Moore, Ramsey and Sraffa. (B. M. Wright, Ed.) Oxford: Blackwell.
 • Wittgenstein, L. (1997). Moore's Wittgenstein lectures in 1930-1933, in Philosophical Occasions, 46-114. (J. C. Nordman, Ed.) Indianapolis: Hackett Publishing.
 • Young, J. (2003). The Death of God and the Meaning of Life.
 • Yuval, L. (2006). Tracking the Meaning of Life. Columbia: University of Missouri Press.
 • Wiggins, David, Wittgenstein on Ethics and the Riddle of Life, Philosophy, Vol. 79, No. 309 91(3-(Jul., 2004, pp. 363
 • آزاده، محمد. (1390). فلسفه و معنای زندگی (مجموعه مقالات). تهران: نشر نگاه معاصر.
 • بیات، محمدرضا. (1390). دین و معنای زندگی در فلسفۀ تحلیلی. قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
 • پایا، علی. (1382). فلسفۀ تحلیلی، مسائل و چشم­اندازها. تهران: طرح نو.
 • دباغ، سروش. (1393). سکوت و معنا. تهران: موسسه فرهنگی صراط.
 • ­­________. (1394). رسالۀ منطقی-فلسفی؛ ترجمه و شرح سروش دباغ. تهران: نشر هرمس.
 • گیلیس، دنالد. (1381). فلسفۀ علم در قرن بیستم. ترجمۀ حسین میانداری. تهران: موسسۀ فرهنگی طه. ویتگنشتاین، لودویگ. (1371). رسالۀ منطقی- فلسفی. ترجمۀ میرشمس­الدین ادیب­السلطانی، تهران: موسسۀ انتشارات امیرکبیر.
 • ویتگنشتاین، لودویگ. (1392). در باب یقین. ترجمۀ مالک حسینی. تهران: نشر هرمس.