نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی

چکیده

نیگل و ویلیامز معضل "تصادف اخلاقی" را محصول تعارض میان باور به اصل کنترل و فعالیت‌های اخلاقی می‌دانند. برخی معتقدند که این مسئله‌ای واقعی و حل‌ناشده در فلسفه معاصر است اما همه با این سخن موافق نیستند. مایکل مور مدعی است که مسئله تصادف اخلاقی همان مسئله سنتی اراده آزاد است و به خودی خود مسئله‌ای اصیل بشمار نمی‌آید. مور همچنین مدعی است که معنایی از کنترل که نیگل در صورتبندی مسئله تصادف اخلاقی استفاده می‌کند نادرست است. به نظر او، این مفهومِ ناهمسازگرایانه از کنترل، مبنی بر اینکه کنترلِ نتیجه نیازمندِ کنترل بر همۀ عوامل ضروریِ به وجود آورندۀ نتیجه است، در ارزیابی‌های اخلاقی روزمره کاربردی ندارد. در بخش نخست مقاله، ضمن صورتبندی مسئلۀ تصادف اخلاقی، به این سوال پرداخته خواهد شد که اساسا چگونه باید این مسئله را فهمید. در بخش دوم، مدعای مور در خصوص معنای همسازگرایانۀ کنترل تحلیل و بررسی می‌شود. این دو مدعا مستقل از هم صورتبندی شده است چرا که به نظر نگارنده اولی درست و دومی نادرست است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Problem of Moral Luck Some reflections on Michael Moore’s view

نویسنده [English]

  • Bahram Alizade

Department of Philosophy Kharazmi University

چکیده [English]

Nagel and Williams have identified the problem of moral luck as arising from a tension between the control principle and our moral practices. Some believed that there is a real and unsettling problem has been stated in contemporary philosophy. Not all agree, however. Michael Moore has claimed that the problem of moral luck is not a genuine problem in its own right, but that it boils down to the classic problem of free will. The second claim of Moore is about Nagel’s notion of control; Nagel is wrong about his idea of control – to control a result is to control all factors necessary to that result. This incompatibilist notion of control, according to Moore, has no usage in the ordinary activity of moral assessment. The aim of the first section of this paper is to formulate and discuss the problem of moral luck, thereby dealing with the question: ‘how to understand the problem of moral luck?”. The second section deals with the analysis and examination of the compatibilist concept of control as presented by Moore. In this study, these two claims have been separated and concluded that the first is right and the second is wrong.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Luck
  • Control Principle
  • Consequence
  • Compatibilism
  • Moore
هیلز، استیون. "بررسی دلایل نادرستی نظریه­های شانس"، ترجمه؛ علیرضا رضایت، اطلاعاتحکمتومعرفت (سال 12، شماره 12)، 42-36.
علیزاده، بهرام. (1397). "مفهوم توانایی و راهکار شرطی مور"، نقد و نظر، 23 (1). 75- 96.
Enoch, D. (2010). “Moral Luck and the Law”, Philosophy Compass 5/1: 42–54.
Greco, J. (1995) “A Second Paradox Concerning Responsibility and Luck.” Meta philosophy. 26, 81-96.
Hales, Steven. (2014). Why Every theory of Luck is Wrong, Nous, 50. 3.
Hart, HLA, and Honoré, Tony, (1959). Causation in the Law (Oxford: Clarendon Press).
Kant, Immanuel, 1784 [1998], Groundwork of the Metaphysics of Morals, M. Gregor (ed. and transl.), Cambridge: Cambridge University Press.
Levy, N. (2011). Hard luck: How luck undermines free will and moral responsibility. Oxford: Oxford University Press.
Mele, A.  2006. Free Will and Luck. New York: Oxford University Press.

Moore, Michael.(1994) “The Independent Moral Significance of Wrongdoing”, Journal of Contemporary Legal Issues, 5, 1-45.

Moore, Michael. 1997, Placing Blame: A Theory of the Criminal Law, Oxford: Clarendon Press, especially chapter 5.
Moore, Michael. 2009, Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals, and Metaphysics, Oxford: Oxford University Press.
Nagel, T. (1979). ‘Moral Luck’, Mortal Questions (pp. 24–38). Cambridge: Cambridge University Press.
Nagel, T. (1986). The View from Nowhere, New York: Oxford University Press.
Pritchard, D. (2005). Epistemic luck. Oxford: Oxford University Press.
Pritchard, D. (2012). Anti-luck virtue epistemology. The Journal of Philosophy, 109 (3), 247–279.
Rescher, N. (1995). Luck: The brilliant randomness of everyday life. New York: Farrar Straus Giroux.
Smilansky, S. (2000). Free Will and Illusion. New York: Oxford University Press.
Schmidt, Thomas. (2013). “How to Understand the Problem of Moral Luck”, in: Causation and Responsibility: Critical Essays, B. Kahmen/M. Stepanians (eds.), Berlin/New York: de Gruyter 2013, 299-310.
Williams, Bernard. (1981). ‘Moral Luck’, in Moral Luck, Cambridge: Cambridge University Press.
Zimmerman, M. J. (1993) "Luck and Moral Responsibility." Moral Luck. Daniel Statman (Ed.). State University of New York Press, Albany, New York, 217-233