نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

بستر کاوش مقاله‌ی پیش رو، بحث عینیت اخلاق است که در حوزه‌ی فرااخلاق مطرح می‌شود. اتخاذ موضع درباره‌ی این که آیا اخلاق عینی هست یا نه (و اگر عینی است، از چگونه عینیتی برخوردار است) کانون بحثهای هستی‌شناختی فرااخلاق بوده است. تحلیل تجربه‌ی اخلاقی متعارف (شهودها و دریافتهای افراد غیرفیلسوف) درباره‌ی عینیت اخلاق، نزد متفکران فرااخلاق جایگاه ویژه‌ای دارد و ایده‌های فلسفی را خود بر زمینه‌ی این تحلیل بنا می‌کنند. اما در این سیر و تحلیل، معمولاً مرز تجربه‌ی اخلاقی متعارف با ایده‌های فیلسوفان مبهم است. مقاله‌ی پیش رو تلاشی است در تفکیک «معطوف بودن اخلاق به عینیت (مباع)» به‌عنوان جهت‌گیری تجربه‌ی اخلاقی متعارف، از «عینیت‌گرایی درباره‌ی اخلاق» به‌عنوان یک جهت‌گیری نظری در فرااخلاق. این تفکیک، اولاً معلوم می‌کند که مباع به چه معنی و چگونه در فرااخلاق نقش ایفا می‌کند زیرا هم رابطه‌ی آن با نظریه‌ی فرااخلاقی به‌طور کلی روشن خواهد شد و هم این که چگونه عینیت‌گرایی را در موقعیت اولیه‌ی بهتری نسبت به نظریه‌های رقیب قرار می‌دهد. نقشی که برای مباع تبیین خواهیم کرد، بر اساس برخی مطالعات حوزه‌ی روان‌شناسی فرااخلاق به چالش کشیده شده است. از این بحث کرده‌ایم که چرا این چالش نمی‌تواند مباع را زیر سؤال برد. ناعینی‌انگاران برای وانهادن مباع و غلبه بر موقعیت اولیه‌ی بهتر عینیت‌گرایی ناگزیرند استدلال(های) قوی اقامه کنند. خواهیم دید که دو استدلال علیه وجود امور واقع عینی اخلاقی، به هدفشان دست نمی‌یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Objective Tendency of Morality and Objectivism about Morality

نویسنده [English]

  • SeyyedAli Asghari

عضو هیأت علمی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده [English]

English abstract will be sent soon.
بستر کاوش مقاله‌ی پیش رو، بحث عینیت اخلاق است که در حوزه‌ی فرااخلاق مطرح می‌شود. اتخاذ موضع درباره‌ی این که آیا اخلاق عینی هست یا نه (و اگر عینی است، از چگونه عینیتی برخوردار است) کانون بحثهای هستی‌شناختی فرااخلاق بوده است. تحلیل تجربه‌ی اخلاقی متعارف (شهودها و دریافتهای افراد غیرفیلسوف) درباره‌ی عینیت اخلاق، نزد متفکران فرااخلاق جایگاه ویژه‌ای دارد و ایده‌های فلسفی را خود بر زمینه‌ی این تحلیل بنا می‌کنند. اما در این سیر و تحلیل، معمولاً مرز تجربه‌ی اخلاقی متعارف با ایده‌های فیلسوفان مبهم است. مقاله‌ی پیش رو تلاشی است در تفکیک «معطوف بودن اخلاق به عینیت (مباع)» به‌عنوان جهت‌گیری تجربه‌ی اخلاقی متعارف، از «عینیت‌گرایی درباره‌ی اخلاق» به‌عنوان یک جهت‌گیری نظری در فرااخلاق. این تفکیک، اولاً معلوم می‌کند که مباع به چه معنی و چگونه در فرااخلاق نقش ایفا می‌کند زیرا هم رابطه‌ی آن با نظریه‌ی فرااخلاقی به‌طور کلی روشن خواهد شد و هم این که چگونه عینیت‌گرایی را در موقعیت اولیه‌ی بهتری نسبت به نظریه‌های رقیب قرار می‌دهد. نقشی که برای مباع تبیین خواهیم کرد، بر اساس برخی مطالعات حوزه‌ی روان‌شناسی فرااخلاق به چالش کشیده شده است. از این بحث کرده‌ایم که چرا این چالش نمی‌تواند مباع را زیر سؤال برد. ناعینی‌انگاران برای وانهادن مباع و غلبه بر موقعیت اولیه‌ی بهتر عینیت‌گرایی ناگزیرند استدلال(های) قوی اقامه کنند. خواهیم دید که دو استدلال علیه وجود امور واقع عینی اخلاقی، به هدفشان دست نمی‌یابند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords
  • will
  • be
  • sent
  • soon
ا...، (1391)، وا.... رساله‌ی دکتری. دانشگاه شهید بهشتی.
ا...، (1396)، «... اخلاقی». متافیزیک، ...
ا...، (1398)، بررسی ...، طرح پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی.
Beebe, J. R. and D. Sackris (2016). Moral Objectivism Across the Lifespan. Philosophical Psychology, 29(6):1-18.
Bengson, J. (2013). Experimental attacks on intuitions and answers. Philosophy and Phenomenological Research, 86, 495–532.
Blackburn, S. (1984). Spreading the word. Oxford University Press.
Blackburn, S. (1993). Errors and the Phenomenology of Value. In Blackburn, Essays in Quasi-Realism. Oxford University Press.
Brink, D. (1989). Moral realism and the foundations of ethics. Cambridge University Press.
Chudnoff, E. (2013). Intuition. Oxford University Press.
Dancy, J. (1998). Two Conceptions of Moral Realism. In: J. Rachels (ed.) Moral Theory, Oxford University Press.
Enoch, D. (2018). Why I Am an Objectivist about Ethics (And Why You Are, Too). In R. Shafer-Landau (ed.), The Ethical Life. Oxford University Press.
Gibbard, A. (1992). Wise Choices, Apt Feelings. Harvard University Press.
Goodwin, G. P., & Darley, J. M. (2008). The psychology of meta-ethics: Exploring objectivism. Cognition, 106, 1339–1366.
Gowans, C. (ed.) (2000). Moral disagreements. Routledge.
Hopster J. (2019). The meta-ethical significance of experiments about folk moral objectivism. Philosophical Psychology, 32:6, 831-852.
Hopster, J. (2017). Two Accounts of Moral Objectivity: from Attitude-Independence to Standpoint-Invariance. Ethical Theory and Moral Practice, 20, 763–780.
Huemer, M. (2008). Ethical intuitionism. Palgrave MacMillan.
Hurley, S. (1985). Objectivity and Disagreement. In T. Honderich (ed.), Morality and Objectivity. Routledge & Kegan Paul.
Kauppinen, A. (2007). The rise and fall of experimental philosophy. Philosophical Explorations, 10, 95–118.
Mackie, J.L. (1977). Ethics: Inventing Right and Wrong. New York: Penguin.
Mandelbaum, M. (1955). Phenomenology of Moral Experience. Free Press.
McNaughton, D. (1988). Moral Vision. Blackwell.
Nadelhoffer, T. & E. Nahmias (2007). The Past and Future of Experimental Philosophy. Philosophical Explorations, 10.
Nichols, S. (2004). After objectivity: An empirical study of moral judgment. Philosophical Psychology, 17, 5–28.
Pölzler, T. & J. C. Wright (2019). Empirical research on folk moral objectivism. Philosophy Compass, 14, 1-15.
Pölzler, T. (2016). Revisiting Folk Moral Realism. Review of Philosophy and Psychology, 8(2), 455–476.
Pölzler, T. (2017). Revisiting folk moral realism. Review of Philosophy and Psychology, 8, 455–476.
Shafer-Landau, R. (1994). Ethical Disagreement, Ethical Objectivity and Moral Indeterminacy. Philosophy and Phenomenological Research, 54: 331-44.
Smith, M. (1994). The Moral Problem. Blackwell.
Sterling, G. (1994). Ethical Intuitionism and Its Critics. Peter Lang.
Stratton-Lake, P. (2016). Intuitionism in Ethics. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.).
Swinburne, R. (1976). The Objectivity of Morality. Philosophy, 51 (195):5-20.
Timmons, M. (2006). Objectivity in Moral Discourse. In Encyclopedia of Language & Linguistics, pp. 5-10.
Wong, D. (1986). On moral realism without foundation. The Southern Journal of Philosophy, 24(Supp.): 95–113.
Wright, J. C., Grandjean, P. T., & McWhite, C. B. (2013). The meta-ethical grounding of our moral beliefs: Evidence for metaethical pluralism. Philosophical Psychology, 26, 336–361.