نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر فرا دکتری فلسفه دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده

دغدغه و هدف اصلی در این مقاله بررسی و مقایسة جایگاه مفاهیم سوبژکتیویته، دیگربودگی و اخلاق در اندیشة لکان و لویناس است. نحوة مواجهة این دو متفکر به موضوعات مذکور با نقد و به چالش کشیدن سوبژکتیویسم عقلانی و اخلاق فلسفة مدرن همراه بوده است. بر همین اساس مرکززدایی از سوژة خودبنیاد، تقدم دیگری در شکل‌گیری سوبژکتیویته و بازتعریف اخلاق از جمله مبانی مشترکی است که در ارائة خوانش جدید آن‌ها از سوژه راهگشا بوده است. با این وجود لکان و لویناس در تلاش برای تبیین معنای دیگری، دلیل برتری آن بر سوژه و همچنین بازتعریف اخلاق تفاسیر، بینش‌ها و نتایج متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. مدعا و یافتة اصلی این نوشتار این است که نقطة گسست لکان و لویناس در پرداختن به دو وجه متفاوت دیگربودگی است که به خوانش متفاوتی از سوبژکتیویته و اخلاق نیز انجامیده است. لکان به توصیف و تبیین ساختاری می‌پردازد که دیگری در آن به انقیاد سوژه می‌پردازد و لویناس تمامیت‌خواهی امر همان را عامل سرکوب و نفی دیگری قلمداد می‌کند. چنین نگرشی آن‌ها را به دو نوع اخلاق مجزا نیز رهنمون ساخته است. از یک سو هستة بنیادی اخلاق نزد لکان امر واقع است که در آن امر بیکران میل همواره به شکل اختلالی در ساحت نمادین بروز می‌کند و خلأ و تضادهای واقعیت را افشا می‌کند. از سوی دیگر بنیاد اخلاق لویناس مسئولیت‌پذیری تقارن‌ناپذیر سوژه در معرض چهرة دیگری است که در آن التزام و تعهد به دیگری مقدم بر هر اختیاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Place of the Other in the Deconstruction of Subjectivity and Ethics: Lacan and Levinas

نویسندگان [English]

 • Bayan Karimy 1
 • Muhammad Asghari 2

1 Postdoctoral researcher in philosophy at university of Tabriz.

2 Associate professor of philosophy- University of Tabriz

چکیده [English]

Lacan and Levinas were among the first contemporary thinkers of the twentieth century who have put emphasize on the concepts of otherness and subjectivity. The approach of these two thinkers to the issue has been accompanied by critique and challenge of rational subjectivism and the ethics of modern philosophy. Accordingly, the decentralization of the self-sovereignty subject, the priority of the other in the destruction of subjectivity and the redefinition of Ethics among the common principles that have been heuristic in presenting their new reading of the subject. However, Lacan and Levinas have taken different interpretations, insights, and conclusions in their attempts to explain the meaning of the other, the reason for its priority over the subject, and also to redefine the subject. On the one hand, in the contexts of structuralist and poststructuralist approaches in the heart of the field of psychoanalysis, Lacan Summoned the lacking subject, which is split and barred, to resist and negate with the structure of the big other, and in this resistance, the concept of desire plays a key role. On the other hand, Levinas with a phenomenological approach and in the heart of a religion-based approach, exposes the subject to the other with asymmetric responsibility, and in this regard, the face of the other plays a fundamental role in evoking the inescapable responsibility in the subject. Lacan and Levinas deal with two different aspects of otherness, which has also led to a different reading of subjectivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lacan
 • Levinas
 • The Other
 • Subjectivity
 • Ethics
 • اصغری، محمد(1389)، آیا اخلاق لویناس یک اخلاق پست مدرن است؟، فصل­نامة تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، شماره 6، تابستان، (ص 157-141).
 • اصغری، محمد (1388)، رابطة اخلاق و الهیات در فلسفةایمانوئل لویناس، فصل­نامة تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، سال اول، شمارة چهارم، زمستان، (ص 42-27).
 • دیویس، کالین، (1386)، درآمدی بر اندیشة لویناس، ترجمة مسعود علیا، تهران، انتشارات انجمن و حکمت.
 • علیا، مسعود، (1388)، کشف دیگری همراه با لویناس، تهران، نشر نی.
 • زوپانچیچ، آلنکا (1396)، اخلاقیات امر واقعی: کانت و لکان، ترجمه علی حسن­زاده، چاپ یکم، تهران: انتشارات آگاه.
 •  
 • Assoun, Paul-Laurent, (1998), “The Subject and the Other in Levinas and Lacan” in Levinas and Lacan: The Missed Encounter, State University of New York Press. P 79-100.
 • Bailly, Lionel, (2009), Lacan: A Beginner’s Guide, Oneworld Publications  London, United Kingdom.
 • Bernasconi, Robert, Stacy, Keltner, (2002), Emmanuel Levinas: The Phenomenology of Sociality and the Ethics of Alterity. in Drummond, John ed., Phenomenological Approaches to Moral PhilosophyDordrecht: Kluwer, 2002), pp. 249-268
 • Bertens, Johannes Willem & Natoli, Joseph, P (2002), Postmodernism: The Key Figures, Publisher Wiley- Blackwell.
 • Bigagli, Francesco. (2010). “And Who Art Thou, Boy? Face-to-Face with Bartleby; or Levinas and the Other”. Leviathan. Volume 12 (3), 37-53.
 • Boothby, Richard (2001), Freud as Philosopher: Metapsychology after Lacan, Routledge
 • Bowie, M. (1991), Lacan. Harvard University Press, Harvard.
 • Burggraeve, R. (1997) ‘Emmanuel Levinas: Thinker between Jerusalem and Athens, A Philosophical Biography.’ Journal of Social Philosophy. (Spring), Vol. 28, No. 1, 110-26.
 • Caudill D. (2004) ‘Identifying Law’s Unconscious: Disciplinary and Rhetorical Contexts.’ Washington & Lee Review. (Summer), Vol. 54, No. 3, 1075-90.
 • Chanter, Tina, 1998, “Reading Hegel as a Mediating Master: Lacan and Levinas” in Levinas and Lacan: The Missed Encounter, State University of New York Press. p 1-20.
 • Cornell, D (1992). The Philosophy of the Limit. Routledge Press, New York, (1992), at 99-100.
 • Cornell, Drucilla, (1998), “Rethinking the Beyond of the Real” in Levinas and Lacan: The Missed Encounter, State University of New York Press. P 139-179
 • Critchley, S. (1999) Ethics, Politics, Subjectivity: Essays on Derrida, Levinas and Contemporary French Thought. Verso Press, London.
 • Evans, D. (1996) An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. Routledge Press, New York.
 • Fryer, D. (2004) The Intervention of the Other: Ethical Subjectivity in Levinas & Lacan. Other Press, New York.
 • Gondek, Hans-Dieter, 1998, “‘Cogito and Separation: Lacan and Levinas.” in Levinas and Lacan: The Missed Encounter, State University of New York Press. P 22-55.
 • Hall, D (2004). Subjectivity: The New Critical Idiom. Routledge Press, New York, (2004).
 • Harasym, S. (1998) (ed.) Levinas and Lacan: The Missed Encounter. State University of New York Press, New York.
 • Lacan, J. (1997) Ecrits: A Selection. (trans. and ed. A. Sheridan), W.W. Norton, New York.
 • Lacan, J. (1964). The Seminar. Book XI: The four fundamental concepts of psychoanalysis ( Alan Sheridan). London: Hogarth Press.
 • Lacan, J. (1992), The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960. (ed. J.A. Miller, trans. D. Porter), W.W. Norton, New York.
 • Lacan, J. (1993) Book III: The Psychoses 1955-56. (ed. J.A. Miller, trans. R. Grigg), Routledge Press, London.
 • Lacan, J. (1977) The Four Fundamentals Concepts of Psychoanalysis (ed. J.A. Miller, trans. A. Sheridan), The Hogarth Press, London.
 • E, (1996) Totality and Infinity (trans. A. Lingis), Duquesne University Press, Pittsburgh.
 • Levinas, E. (1998a) Levinas, Entre Nous: Thinking of the Other. (trans. M.B. Smith and B. Harshav), Continuum Press, London.
 • Levinas, E. (1998b) Otherwise Than Being or Beyond Essence. (trans. A. Lingis), Duquesne University Press, Pittsburgh.
 • Neill, Calum (2011). Lacanian Ethics and the Assumption of Subjectivity. New York: Palgrave Macmillan.
 • Nobus, D. (1998.). Key Concepts of Lacanian Psychoanalysis. Rebus Press, London.
 • Purcell, M. (2006) Levinas and Theology. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Pound, M. (2008) ‘The Assumption of Desire: Kierkegaard, Lacan, and the Trauma of the Eucharist.’ Journal of Cultural and Religious Theory. (Winter 2008), Vol. 9.
 • Reinhard, K. (1995) ‘Kant with Sade, Lacan with Levinas.’ Modern Language Notes the John Hopkins University Press. Vol. 110, No. 4, 785-808.
 • Ruti, Mari, (2015), Between Levinas and Lacan: Self, Other, Ethics, Bloomsbury Academic, New York.
 • Sarup, M. (1988) An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. Harvester Wheatsheaf, New York.
 • Stavrakakis, Y. (1999) Lacan and the Political: Thinking the Political. Routledge Press, London.
 • Wortham, Simon, (2010), The Derrida Dictionary, Continuum.