نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه فلسفه و کلام، دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد رشته کلام تطبیقی، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران.

3 دانشیار گروه حکمت و کلام. دانشکده الهیات و ادیان. دانشگاه شهید بهشتی. ایران. تهران

چکیده

پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی درصدد تبیین رابطۀ فلسفه و دین در مسیح­شناسی بوئثیوس است. بدین منظور در رسائل کلامی به­عنوان نمایندۀ دیدگاه­های کلامی بوئثیوس سه کار صورت می­پذیرد: 1- تعیین و تبیین مسألۀ کلامی­ بوئثیوس در مسیح­شناسی. 2- تبیین مؤلفه­هایی همچون: تبیین عقلانی «تثلیث» به کمک مقولۀ «رابطه»، تعریف دقیق «شخص» و «طبیعت» در مسألۀ «تثلیث»، تأکید بر تمایز بین طبیعت و شخص و نشان دادن ضعف آرای اوتیکس و نسطوریوس. 3- پاسخ نهایی بوئثیوس به این مسألۀ کلامی. در تسلّای فلسفه به عنوان نمایندۀ فلسفۀ بوئثیوس به دنبال واکاوی دو مسأله هستیم: 1.آیا این رساله چنانکه برخی ادّعا کرده­اند، فاقد هرگونه نشان و تعلیم مسیحی است؟ 2. آیا بوئثیوس در این رساله به صراحت تعالیم مسیحی را زیر سؤال می­برد یا اینکه تنها آشکارا به مسیحیّت اشاره نمی­کند؟ بررسی این موارد مودّی به این نتیجه شد که در رسائل کلامی، بوئثیوس به دنبال تبیین عقلانی اینکه تثلیث، به معنای سه خدایی نیست و توحید است، کمّ و کیف مشترک در سه شخص الهی، یعنی مقولۀ جوهر را عامل وحدت تثلیث و تمایز بین پدر، پسر و روح­ا­­لقدس را از نوع مقولۀ رابطه می­داند که البته این رابطه، مایۀ تغیّر در جوهر و ذات نمی­شود. او که در رسائل کلامی، ایمان مسیحی را با تبیین عقلانی در توافق با عقل می­دید، در تسلّای فلسفه، ­نیازی به اشارۀ مستقیم به تعالیم مسیحی نمی­دید؛ وی به دنبال نجات­بخشی عقل است و این هیچ تعارضی با ایمان مسیحی او ندارد. او ابتدا با رسائل کلامی ایمان را می­فهمد و بعد به واسطۀ تسلّای فلسفه به نجات­بخشی ایمان می­رسد، بدین­صورت تسلّای فلسفه می­تواند تکملۀ رسائل کلامی و ایمان مسیحی او محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Philosophy and Religion in Christology in Boethius’s Thought Relying on Theological Treatises and the Consolation of Philosophy

نویسندگان [English]

 • Maryam Salem 1
 • Seyedeh Fatemeh Noorani Khatibani 2
 • Mitra poursina 3

1 Faculty member

2 Faculty of Theology and Religions, Shahid Beheshti University. Tehran. Iran

3 Faculty of Theology and Religions. Shahid Beheshti University. Iran. Tehran.

چکیده [English]

The present study uses an analytical-descriptive method to explain the relationship between philosophy and religion in Boethius’ Christology. For this purpose, three things are done in The Theological Treatises as a representative of Boethius’ theological views: 1. Determining and explaining the theological problem that Boethius sought to answer in Christology. 2. Explaining components such as rational explanation of “Trinity” with the help of the category of relation, precise definition of “person” and “nature” in the issue of “Trinity”, emphasizing on the distinction between nature and the person and showing weakness of the views of Euthychius and Nestorius. 3. Boethius’ final answer to this theological question. In The Consolation of Philosophy as the representative of Boethius’ philosophy, we seek to examine two issues; 1. Does this treatise, as some have claimed, lack any Christian symbolism or teaching? 2. Does Boethius explicitly question Christian teachings in this treatise, or does he not merely explicitly refer to Christianity? The study of these cases led to the conclusion that in The Theological Treatises, Boethius seeks a rational explanation that the Trinity is not a triune deity but a monotheism. He considers the common denominator in the three divine persons, that is, the category of substance, as the cause of the unity of the Trinity and the distinction between the Father, the Son and the Holy Spirit as the category of relation, which, of course, does not change the substance. He, who saw in The Theological Treatises the Christian faith with a rational explanation in agreement with reason, saw no need for a direct reference to Christian teachings in The Consolation of Philosophy; he seeks the salvation of reason, and this has no conflict with his Christian faith. He first understands faith through The Theological Treatises, and then comes to the salvation of faith through The Consolation of Philosophy. Thus the Consolation of Philosophy can be considered the complement of his The Theological Treatises and Christian faith.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Boethius
 • Theological Treatises
 • Consolation of Philosophy
 • Christology
 • Relation
 • Person
 • Nature
 • ایلخانی، محمد. (1380). متافیزیک بوئثیوس. تهران: الهام. چاپ اوّل.
 • _________. (1381). «بوئثیوس آغازگر سنّت فلسفی غرب». کتاب ماه ادبیّات و فلسفه، 64: 6-15.
 • بوئثیوس، آنلیسیوس مانیلیوس سورنیوس. (1385). تسلّای فلسفه. ترجمۀ سایه میثمی. تهران: نگاه معاصر. چاپ اوّل.
 • خالندی، علی. «خدا و منطق در آراء بوئثیوس». مرکز دایره­المعارف بزرگ اسلامی. 14 فروردین 1395، http://cgie.org.ir/fa/news/11613.
 • سیّار، پیروز. (1387). عهد جدید بر اساس کتاب مقدّس اورشلیم. تهران: نشر نی. چاپ دوّم.
 • ______. (1393). عهد قدیم بر اساس کتاب مقدّس اورشلیم. تهران: هرمس.
 • لین، تونی. (1390). تاریخ تفکر مسیحی. ترجمۀ روبرت آسریان. تهران: فروزان. چاپ چهارم.
 • Acerbi, Ariberto. (2012). "Aquinas’s Commentary on Boethius’s "De Trinitate"". The Review of Metaphysics, Vol. 66, No. 2, pp. 317-338. https://www.jstor.org/stable/23597875.
 • Bark, William. (1946). Boethius' Fourth Tractate, the So-Called "De Fide Catholica". The Harvard Theological Review, Vol. 39, No. 1 (Jan., 1946), pp. 55-69. https://www.jstor.org/stable/1508000.
 • Boethius, Anicius Manlius Severinus. Boethius, Tractates, De Consolatione. Loeb Classical Librar. Reprinted 1968. Translation by H.F. Stewart and E.K Rand. Cambridge Massachusetts Harward University Press.
 • Boschung, Peter. (2004). "Boethius and the Early Medieval "Quastio"". Recherches De Théologie ET Philosophie Médiévales, Vol. 71, No. 2, pp. 233-259. https://www.jstor.org/stable/26170131.
 • Bradshaw, David. 2009. "The Opuscula sacra: Boethius and theology". In The Cambridge Companion to Boethius. By John Marenbon. New York: Cambridge University Press.
 • Chadwick, Henry. (1980) "The Auchenticity of Boethius’ FouRth Tractate "De Fide Catholica". The Journal of Theological Studies, 31, No. 2, pp. 551-556. https://www. jstor.org/stable /23961818.
 • Chadwick, Henry. (1981). Boethius the Consolation of Music, Logic, Theology and Philosophy. First published. New York: Oxford University press.
 • Gualtieri, Angelo. (1971). "Lady Philosophy in Boethius and Dante". Comparative Literature, Vol. 23, No. 2, pp. 141-150. https://www.jstor. org/stable/1769266.
 • Marshall, Mary Hatch. (1950). "Boethius' Definition of Persona and Mediaeval Understanding of the Roman Theater”. Speculum, Vol. 25, No. 4, pp 471-482. https://www.jstor.org/stable/2849378?seq=1&cid=pdf-reference# references_tab_contents
 • Mcinerny, Ralph. (1974). “Bethius and Saint Thomas Aquinas”. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, Vol. 66, No. 2/4, pp. 219-245. https://www.jstor.org/stable/43069869.
 • Milton V. Anastos. (1962). “Nestorius Was Orthodox”. Dumbarton Oaks Papers, 16 (1962), pp. 117-140. https://www.jstor.org/stable/1291160.
 • Reiss, Edmund. (1981). “The Fall of Boethius and the Fiction of the "Consolatio Philosophiae"”, The Classical Journal, Vol. 77, No. 1, pp. 37-47.
 • https://www.jstor.org/stable/3297357?seq=1&cid=pdf-reference#refer ences_tab_contents.
 • Roche, Josef L. (1964). “Faith and Reason in a Spiritual Philosophy”. Philippine Studies, Vol. 12, No. 2, pp. 244-259. https://www.jstor.org/ stable/42719916.
 • Wyman, Barbara Hart. (2000). “Boethian Influence and Imagery in the Poetry of George Herbert”, Studies in Philology, Vol. 97, No. 1, pp. 61-95. https://www.jstor.org/stable/4174660.