نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته فلسفه دین، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم، ایران

2 گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

چکیده

شتاب روزافزون علوم رایانه­ای به­ویژه در زمینۀ هوش مصنوعی، به شکل‌گیری الاهیاتی نوپا منجر شد که از آن به الاهیات دیجیتال تعبیر می‌شود. الاهیات دیجیتال با تعاریفی نو از انسان، روح، زندگی و نظایر آن، همۀ پدیده‌های عالم را از منظر علوم رایانه­ای بررسی می­کند. فرانک تیپلر با ارائۀ نظریۀ نقطۀ اُمگا و تعریفی دیجیتالی از انسان، به تبیین معاد جسمانی می‌پردازد و سعی در سازگاری آن با آموزه­های دینی – به­ویژه مسیحیت- دارد. این نوشتار با توجه به مبانی نظریۀ نقطۀ اُمگا و تبیین آن، به معاد جسمانی می‌پردازد و سپس آن­ را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتیجه آن که دیدگاه نقطه امگا، بر مبانی محکمی استوار نیست. مبانی تکینگی فناوری با اشکالات متعددی روبروست و اصل نهایی آنتروپیک علمی نیست. این نظریه - بر خلاف آموزه‌های مسیحی-  دیدگاهی الحادی است و منجر به نتایج و لوازم نادرستی مانند نفی قدیم و ازلی بودن خداوند می‌­شود. نقطۀ امگا در توجیه حکمت رستاخیز و تبیین عالم برزخ، ثواب و عقاب اخروی  ناتوان است و دارای تناقضات درون­متنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Digital Theology and Physical Resurrection By a Critical Study of Frank Tippler’s Views

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hosein Moradinasab 1
 • Ali shirvani 2

1 Graduate Master Philosophy of Religion, The Imam Khomeini Education & Research Institute ,Qom, Iran.

2 Department of Philosophy and Theology, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran.

چکیده [English]

: The development of computer science – especially in the field of artificial intelligence – has led to the formation of digital theology. Digital theology saw all the phenomena of the universe from the perspective of computer science. Frank Tippler explains the bodily resurrection by presenting Omega Point theory and a digital definition of humans and tries to reconcile it with religious teachings –Christianity in particular. This article explains and evaluates the Omega Point theory according to the basics. We conclude that this is not based on solid foundations. Fundamentals such as the singularity of technology are flawed and the final principle of entropy is not scientific. This theory – contrary to Christian teachings – is atheistic and leads to incorrect results and supplies such as the negation of divine attributes. The Omega Point in justifying the wisdom of the resurrection and explanation of the purgatory world, the reward and the eagle of the hereafter are powerless.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Theology
 • Digital Anthropology
 • Anthropic Principle
 • The Omega Point
 • Frank Tipler
 • Resurrection
 • مسلین، کیت (1390) فلسفۀ ذهن از کتاب فهم فلسفه، مترجم مهدی ذاکری، انتشارات علمی و فرهنگی، چ دوم.
 • Bible.
 • Bostrom, N(2002), "Anthropic Bias", Observation Selection  Effects  in  Science  and Philosophy, New York and London, Routledge.
 • Carter, B. (1974), "Large Number Coincidences and the Anthropic Principle", In Cosmology, Confrontation of Cosmological Theories with Data. M. S. Longair, Dordrecht: Reidel.
 • Carvalko, Joseph (2012). The Techno-human Shell-A Jump in the Evolutionary
 • Coles, Peter (2001). Routledge Critical Dictionary of the New Cosmology, Routledge
 • Den, Amnon; Moor, James; Søraker, Johnny; Steinhart, Eric, eds. (2013). Singularity Hypotheses: A Scientific and Philosophical Assessment. Springer.
 • Deutsch, David,(1997), The Fabric of Reality, Oxford University: Penguin books.
 • Ford, Martin(2009) The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future, Acculant Publishing, USA.
 • Gardner, Martin ( 1986), "WAP, SAP, PAP, and FAP," The New York Review of Books 23, No. 8 , pp 22–25.
 • Kelly, K. (1999) Nerd theology. Technology in Society 21, 387-392.
 • Kurzweil, R. (2005) The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology. New York: Viking.pp 7-33
 • Lane, David H. (1996), The Phenomenon of Teilhard : Prophet for a New Age, Mercer University Press, Macon, Georgia.
 • Leslie, J. (2007) Immortality Defended. Malden, MA: Blackwell.61-65
 • Moravec, H. (1988) Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence. Cambridge, MA: Harvard University Press.p.122 -124.
 • Putnam, Hilary. (1999), The threefold cord: Mind, body, and world. New York: Columbia University Press
 • Riess, A. et al. (1998). "Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant". The Astronomical Journal 116 (3): 1009–1038
 • Searle, John (2014), “What Your Computer Can’t Know”, The New York Review of Books, 9 October.
 • Steinhart, E. (2008) "The revision theory of resurrection" ,Religious Studies, 44 (1),pp 1 – 19.
 • Steinhart, E. (2012) "Digital theology: Is the resurrection virtual?" In, A Philosophical Exploration of New and Alternative Religious Movements. Luck (Ed.), Farnham, UK: Ashgate, pp.133 - 152.
 • Steinhart, Eric (2017) "Digital Afterlives" in The Palgrave Handbook of the Afterlife, pp.255-273. Available in https://www.researchgate.net.
 • Teilhard de Chardin, P(2002) ,The Phenomenon of Man . New York: Harper Collins.
 • Tippler, frank & Barrow, J. D (1986), The Anthropic Cosmological Principle, Oxford: Oxford University Press.
 • Tippler, frank (1986), "Cosmological Limits on Computation", in, International Journal of Theoretical Physics, 25 (6): pp.617–661
 • Tippler, frank (1989) "The omega point as eschaton: Answers to Pannenberg's questions for scientists." Zygon (journal) 24.2: 217–253.
 • Tippler, frank (1994). The physics of immortality: modern cosmology, God, and the resurrection of the dead(1st Anchor Books ed.). New York: Anchor Books.
 • Tippler, frank (2003), Intelligent Life in Cosmology, available in https://arxiv.org/
 • Tippler, frank,"The omega point as eschaton: Answers to Pannenberg's questions for scientists." Zygon, 24.2: 217–253.
 • Velmans, S. (2000). Understanding consciousness. New York, 73.