نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 دانشجو دکتری فلسفه دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده

پژوهش حاضر با توجه به آثار اکهارت و با روش توصیفی ـ تحلیلی به نقش فقر گزینی در خداگونه شدن انسان پرداخته است اکهارت بر این باور بوده که مهمترین راه برای خداگونه شدن، وارستگی است و فقر بهترین راه برای رسیدن به وارستگی است. تعریف سه مؤلفه‌ای که وی از فقر ارائه می‌دهد عبارت است از : «هیچ نخواستن»، «هیچ ندانستن» و «هیچ نداشتن» . مراد از مؤلفه اول همان اِعراض از تمام مخلوقات حتی از خویشتن است. وقتی انسان بتواند هیچ نخواستن را در خود جاری سازد و غیر حق را از خود برهاند به وصال خداوند دست می‌یابد. مقصود از مؤلفه دوم، رهایی و آزادی ذهن از تمام تصورات است. با تحقق این مؤلفه، انسان وارد قلمروی جهل شده که در آن تنها خدا را یافته و پذیرای او خواهد بود. با مؤلفه سوم، انسان به نیستی می‌رسد و چیزی از هویت خلقی او باقی نمی‌ماند در این صورت با خداوند اتحاد پیدا کرده و با پذیرش فقر به مقام وارستگی که همان خداگونه شدن است نائل می‌گردد. پس از ارزیابی می توان به این نتیجه دست یافت که دو مؤلفه ی هیچ نخواستن و هیچ نداشتن ، با آموزه‌های مسیحیت و نظام کلیسایی، ناسازگار است. و با وجود برخی افتراقات می توان وجوه مشترکی بین آموزه های اسلامی و دیدگاه های اکهارت دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Poverty in Man's Deification of God from the perspective of Meister Eckhart

نویسندگان [English]

 • ebrahim rostami 1
 • Mohammad qadery 2

1 department of islamic educatoin

2 student ofPHD unevrsity of ghzven

چکیده [English]

Eckhart believed that the most important way to become divine, Dependency is,
and poverty is the best way to achieve that. Eckhart defines three components of poverty that are: no want - no know and no having any. What is meant by the first component is the suffering of all creatures, even of self When man can accomplish nothing he wants, he reaches the joint with God For when he removes himself from the unrighteous, he comes to God What is meant by the second component is the liberation and freedom of the mind from all conceptions With this realization, man entered the realm of ignorance In it he only finds God and will receive him With the third component, man reaches nothingness and nothing remains of his people's identity Then it will be united with God. By accepting poverty, man attains the status of dependency, which is the becoming of God. This can be achieved after the evaluation That the two components - neither wanting nor having any - is incompatible with the teachings of Christianity and the Church system. And despite some differences, there is a common ground between the teachings of Islam and the views of Eckhart.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dependency
 • Poverty
 • God
 • Eckhart
 • ایلخانی، محمد.(1389). تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس. تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.
 • تعالیم کلیسای کاتولیک.(1393). ترجمه احمد رضا مفتاح، حسن قنبری و حسین سلیمانی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم.
 • جوادی آملی، عبدالله.(1393)،مفاتیح الحیاة. تحقیق و تنظیم حجج الاسلام محمد حسین فلاح زاده، یدالله مقدسی، سیدکمال الدین عمادی،محمود لطیفی و جعفر آریانی.قم: مرکز نشز اسراء.
 • جوویور، مری.(1381).درآمدی به مسیحیت، ترجمه: حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول.
 • طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1384). نهایة الحکمة، تحقیق و تعلیق عباس علی الزارعی السبزواری، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ،چاپ دوم.
 • کبیر،یحیی(1384).انسان شناسی(انسان کامل) در مکتب فلسفی عرفانی صائن الدین ابن ترکه،قم: مطبوعات دینی.
 • مجلسی ، محمدباقر بن محمد تقی.(1412). بحارالأنوار لدرر أخبارالائمة الأطهار:، بیروت، تحقیق و نشر: دار إحیاء التراث..
 • مصباح یزدی،محمد تقی.(1378). آموزش فلسفه،ج2،تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
 • مطهری، مرتضی.(1376).سیری در نهج البلاغه، تهران: انتشارات صدرا.

  10  - و. ت. استیس، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات سروش، 1375.

- Caputo, John D. “Fandamental Themes in Meister Eckhart's Mysticism” in The Thomist, vol. 42, no. 2, 1978.

- Cyprian, Smith. “Meister Eckhart on the Union of Man with God”, Mystics of the Books, ed. R. A. Herrera, New York, Peter Lang Publishing, 1993.

-Davis, Oliver, God Within, The Mystical Tradition of Northern Europe, New York, Paulist Press,1988.

-Eckhart, Meister, Essential Sermons, Commentaries, Treatises and Defense, Edit by Bernard McGinn, New York, Paulist Press, 1981.

- ____, Selected Writing, Edit by Oliver Davis, London: Penguin Books, 1994.

- ______, “Meister Eckhart”, A Modern Translation, Raymond B. Blakney, New York: Harper & Row, 1941.

-______ - sermons and treatises, trans. and. Ed by Maurice O'connell walshe, 3 vols , Dorset, England: Element Books, 1978.

-_____, Breakthrough, Meister Eckhart's Creation Spirituality in New Translation, Introdution and Commentaries by Mattew Fox, New York, Image Book, 1991.

-_______, “Teacher and Preacher”, Edit Bernard McGinn,. Paulist Press, 1986.

- Forman, Robert K. c. “Eckhart, Gezuchen and the Ground of the Soul”, in The Problem of Pure Conciousness, Mysticism and Philosophy, New York, Oxford University Press, 1990.

- Fox, Mattew, Breakthrough, Meister Eckhart's Creation Spirituality in New Translation, Introdution and Commentaries, New York, Image Book, 1991.

John of Paris (1971). On Royal and Papal Power, J. A.Watt (trans.), Toronto: The Pontifical Institute of Medieval Studies

- kieckhefer, Richard "Meister Eckhart's conception of Union with God" Harvard Theological Review 71 july- October, 1978.

- Mcginn, Bernard,  The Mystical Thought of Meister Eckhart: the man from whom God hid nothing, The Edward Cadbury Lectures , Publishing Company New York, 2001.

-Milem, Bruce, Unspoken Word, Washington D.C, The Catholic University of America Press, 2002.

-Politila, Joseph. “Al-Ghazali and Meister Eckhart, Two Giants of the Spirit”, in Muslim World 54(1964): pp. 232-244

- Ralph, William, Christian Mysticism, New York, Meridian Books, 1956.

- Schurmann, Reiner, Meister Eckhart,s Mystical Philosophy, Wandering Joy, us: Lindisfarne Book, 2001.