نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1. دانشجوی دکتری حکمت متعالیه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در فلسفۀ مشائی، دو دیدگاه درخصوص خودآگاهی به‌چشم می‌خورد؛ دیدگاهی که خودآگاهی را به چیزی جز ذات فاعلِ شناسا مشروط می‌کند و رأیی که می‌گوید به‌محض پیدایش ذات فاعل شناسا، بی ‌هیچ قیدی، خودآگاهی نیز ایجاد می‌شود. معمولاً خودآگاهیِ مشروط به ارسطو نسبت داده می‌شود و مخالف جدی وی نیز ابن‌سیناست که ذات انسانی و خودآگاهی را جدایی‌ناپذیر می‌داند. آکوئیناس که از طرف‌داران خودآگاهی مشروط است، سعی می‌کند با تمایزگذاری میان خودآگاهی استعدادی و بالفعل، در عین التزام به دیدگاه ارسطو و مشروط‌کردن خودآگاهی به تجربۀ حسی، از ابهام‌ها و ایرادهای دیدگاه او بپرهیزد و مزایای دیدگاه سینوی (از قبیل حفظ شهود و منظر اول‌شخصی و حفظ هویت وجودشناختی‌ شخص) را حفظ کند؛ اگرچه وی در این ترکیب‌کردن، از ابهام‌های دیدگاه ارسطو می‌کاهد، اما به دلیل شکافی که میان ناآگاهی موجود در خودآگاهی استعدادی و آگاهی در خودآگاهی بالفعل هست، نمی‌تواند مزایای دیدگاه سینوی را حفظ کند و از سد ایرادهای شیخ بگذرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The examination of Transformation of Aristotle's idea on self-awareness in the views of Avicenna and Aquinas

نویسنده [English]

 • Seyyed Ali Hosseini

Islamic Philosophy and Theology, Theology and Islamic teachings, Ferdowsi, Mashahd, Iran

چکیده [English]

In the peripatetic philosophy, there are two views on self-awareness: the idea that claims self-awareness depends on the cognition of other things (cognition-dependent self-awareness) and the views that state self-awareness is a permanent phenomenon and can be directly accessed through introspection. The former idea is often attributed to Aristotle and the latter opinion stated by Avicenna who believed in the inseparability of human nature and self-awareness. Although Aquinas was a proponent of cognition-dependent self-awareness, he tried to preserve the benefits of the opponent view (eg. Preserving first person perspective, our introspective intuitions and ontological self-identity) and reduce deficiencies and ambiguities of Aristotle’s theory by proposing Habitual and actual self-awareness. In my view, he was somehow successful in the second task, but he couldn’t pass some objections on cognition-dependent self-awareness and benefit from the consequences of the first one due to the purported gap between the unconscious habitual self-awareness and the conscious actual one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Avicenna
 • Aristotle
 • Aquinas
 • self-awareness
 • consciousness
 • ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله. (۱۳۸۱). الاشارات و التنبیهات. قم: بوستان‌ کتاب‌.
 • ______________ (۱۴۰۴). التعلیقات. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
 • ______________ (۱۴۰۰). رسائل ابن‌سینا. قم: بیدار.
 • ______________ (۱۴۰۵الف). الشفاء (الطبیعیات) (ج۲، النفس). قم: کتابخانۀ آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی.
 • ______________ (۱۴۰۵ب). الشفاء (الطبیعیات) (ج۳، الحیوان). قم: کتابخانۀ آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی.
 • ______________ (۱۳۷۱). المباحثات. قم: بیدار.
 • _______________ (۱۳۷۵). النفس من کتاب الشفاء. تحقیق علّامه حسن‌زاده‌ آملی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
 • _______________ (۱۹۷۸). التعلیقات على حواشى کتاب النفس لارسطاطالیس. در: بدوی، عبدالرحمن. أرسطو عند العرب. کویت: وکالة المطبوعات.
 • ارسطو (۱۹۸۰). فی النفس و یلیه الآراء الطبیعیة و الحاس و المحسوس و النبات. بیروت: دار القلم.
 • اسحاقی‌نسب، اسماء؛ زمانیها، حسین (۱۳۹۴). بررسی و تحلیل نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفۀ ابن‌سینا. جاویدان خرد، ۱۲ (۲۸): ۴۱ـ۶۰.
 • ___________________ (۱۳۹۹). نسبت بین خودآگاهی و آگاهی به غیر در فلسفۀ ارسطو و ابن‌سینا. ذهن. شمارۀ ۲۱ (۸۲): ۱۰۹ـ۱۳۴.
 • بهمنیاربن‌مرزبان (۱۳۷۵). التحصیل. تصحیح مرتضی مطهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • خادمی، حمیدرضا؛ بهشتی، احمد (۱۳۹۱). خودآگاهی در فلسفۀ ابن‌سینا. پژوهش‌های فلسفی کلامی. ۱۴ (۵۴): ۵ـ۱۷.
 • دیباجی، سید محمدعلی؛ جان‌محمدی، محمدتقی (۱۳۸۷). عقل فعال ابن‌سینا در نظر توماس آکوئیناس. آینۀ معرفت، ۸ (۴): ۲۱ـ ۴۲.
 • مصباح‌یزدی ، محمدتقی. (۱۳۶۶). آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 • نصیرالدین طوسی، محمدبن‌محمد. (۱۳۸۶). شرح الاشارات و التنبیهات. قم: بوستان کتاب.
 • Alwishah, Ahmed. (2006). Avicenna's philosophy of mind: self-awareness and intentionality. dissertation for Ph. D., Los Angeles: University of California.
 • _______________ (2015). Aristotle and the Arabic tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Amadio, Anselm; Kenny, Anthony. (2020). Aristotle. Encyclopædia Britannica, URL= <https://www.britannica.com/biography/Aristotle/Philosophy-of-mind>.
 • Aquinas, Thomas. (1951). Commentary on Aristotle's De Anima. translated by Kenelm Foster and Sylvester Humphries, New Haven: Yale University Press, Url= <https://isidore.co/aquinas/english/DeAnima.htm>.
 • Aquinas, Thomas. (2020). Collected Works of Thomas Aquinas. Hastings, East Sussex: Delphi Publishing Ltd.
 • Bakker, Paul J J M; Thijssen, Johannes M M H. (2007). Mind, cognition and representation : the tradition of Commentaries on Aristotle's De Anima. Aldershot; Burlington, Vt.: Ashgate.
 • Beakley, B., & Ludlow, P. J. (Eds.). (1992). The philosophy of mind: Classical problems/contemporary issues. Cambridge, Mass: The MIT Press.
 • Brown, Deborah J. (2001). Aquinas' missing flying man. Sophia, 40 (1): 17-31.
 • Cory, Therese Scarpelli (2014). Aquinas on human self-Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cory, Therese Scarpelli. (2009). Thomas Aquinas and the Problem of Human Self-Knowledge. A dissertation for Ph. D., Washington: School of philosophy of the catholic university of America.
 • Dougherty, M. V.. (2011). Moral Dilemmas in Medieval Thought From Gratian to Aquinas. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gilson, Etienne. (2002). Thomism; the philosophy of Thomas Aquinas. Translated by Laurence K. Shook and Armand Maurer, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 6th edition.
 • Haldane, John. (1992). Aquinas and the active intellect. Philosophy, 67 (260): 199-210.
 • Kaukua, Jari. (2015). Self-awareness in Islamic philosophy: Avicenna and beyond. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Klima, Gyula; ‌Hall, Alex. (2018). Consciousness and Self-Knowledge in Medieval Philosophy: Proceedings of the Society for Medieval Logic and Metaphysics. Vol. 14, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Lambert, Richard. (2007). Self Knowledge in Tomas Aquinas: The Angelic Doctor on the Soul’s Knowledge of Itself. Bloomington, Ind.: AuthorHouse.
 • Lewis, Frank A. (1996), Self-Knowledge in Aristotle, Topoi, 15: 39-58.
 • Owens, Joseph.; Catan, John R.. (1981). Aristotle, the Collected Papers of Joseph. New York: State University of New York Press.
 • Robert. (2015). Review of Aquinas on human self-knowledge by Therese Scarpelli Cory. Mind 124: 623-626.
 • Pasnau, Robert. (2004). Thomas Aquinas on human nature: a philosophical study of Summa theologiae 1a 75-89. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Robinson, Howard. (2020). Dualism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = < https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/dualism/#HisDua>.
 • Rahman, Shahid; Street, Tony; Tahiri, Hassan. (2010), The unity of science in the Arabic tradition science, logic, epistemology and their interactions. Dordrecht: Springer.
 • Sanguineti, Juan José. (2013). The ontological account of self-consciousness in Aristotle and Aquinas. The Review of Metaphysics, 67 (2): 311-344.
 • Thiel, Udo. (2011). The early modern subject: self-consciousness and personal identity from Descartes to Hume. Oxford: Oxford University Press.
 • Toivanen, Juhana. (2015). The fate of the flying man; medieval reception of Avicenna’s thought experiment. in: Robert Pasnau, Oxford Studies in Medieval Philosophy, Volume 3: 64-98.
 • Van Dyke, Christina. (2009). Not properly a person: the rational soul and Thomistic substance dualism. Faith and philosophy, 26 (2): 186-205.