نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت( سیاست گذاری علم و فناوری)، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 استاد و ریاست دانشکده کسب کار، دانشگاه هنگ کنگ.

4 استادیار دانشکده مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

مروزه از سرمایۀ انسانی به­عنوان مهمترین دارایی برای پیشرفت نهادها، سازمان­ها و شرکت­ها یاد می­شود؛ محققان دریافته­اند توسعۀ اصالت فردی، زیربنای خودشکوفایی و نوآوری در اجتماع و بنیادگذار پیشرفت­های چشم­گیر فرهنگی و بالتبع مترقی­سازِ صنعت، کارآفرینی و اقتصاد است. مهمترین راه تقویت سرمایۀ انسانی، ارتقاءدهی معنوی به افراد است. در این میان، اخلاق فاضل و نیکوی فرد اصیل، مهمترین عامل بروز و ظهور ایده­های نوین افراد و به­کارگیری عملی این نیروهاست. با توجه به این حقیقت، در پژوهش حاضر، به­طور توصیفی و تحلیلی بیان می­شود که چگونه می­توان با تأکید بر فلسفۀ فردِ بااخلاق به­عنوان سرمایه­ای که اصالت از آن اوست، تحولات کلان اجتماعی، سیاستی و اقتصادی ایجاد کرد. توجه کاربردی به اصالت فردِ خلاق و اخلاق­مداری، مزیت­های رقابتی در نهادها ایجاد می­کند، زیرا موجب کم‌رنگ شدن رذایل اخلاقی می­شود و حتی قبل از قوانین، تضمین سلامت دستگاه اداری و زدودن فساد را حاصل می­کند. در این میان نهادها، بستری برای ظهور و بروز استعدادهای نوآورانه و نقش­آفرینی افراد اخلاق­مدارِ اصیل در اجرای خط مشی­های بالا به پایین و پایین به بالا هستند. نقش نهادهای رسمی در خدمت، ایجاد نظم و تهیۀ بستر سالم حمایتی برای فعالیت فرد اصیل و نهادهای غیررسمی به­عنوان تسهیل­گر تمرین اخلاق فاضله و­ اکرام و مشارکت بازیگران سطوح پایین­تر بیان شده است که چگونه منجر به بروز نوآوری، فرهنگ شایسته­سالاری، رفاه معیشتی و اقتصاد عدالت­گرایانه خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enhancement of Intangible (Immaterial) Assets in Formal and Informal Institutions by Virtue Enrichment of Human Capital

نویسندگان [English]

 • Maryam Khosravi 1
 • Mahmood Yahyazadefar 2
 • David Ahlstrom 3
 • Mohsen Alizadeh Saani 4

1 Management ( Science and Technology Policy) Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Iran.

2 Professor, Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences,, University of Mazandaran

3 Prof. David Ahlstrom is a Professor and the Chairman in Department of Management at The Chinese University of Hong Kong

4 Assistant Professor, Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran

چکیده [English]

Abstract: Nowadays, human capital is considered as the most important asset for the development of institutions, organizations and firms. Researchers have found that enhancement of individual authenticity is the base for social improvement of spontaneous innovation, founding significant cultural progress and consequently influential industry, entrepreneurship and economy. Strengthening of human capital is obtained when individuals get enhanced spiritually. Indeed, virtue and moral ethics of the authentic individual is the most important factor for the emergence of idea novelty and pragmatic potentials of innovative forces. Applied approach to the authenticity of the creative individuals and ethics create competitive advantages in the institution, because it reduces moral vices and ensures the health of the administrative apparatus. In this article, we discuss (descriptively and interpretively) how an authentic individual, in the bed of institutions and by playing a role in the implementation of top-down and bottom-up policies, can express his innovative talents in order to achieve major progress. Also, the role of formal institutions in serving, setting disciplines and providing a healthy supportive environment for the activities of the authentic individual as well as the role of informal institutions as facilitators of participation of lower level actors has been described. In the end, it is concluded that innovation, meritocracy, livelihood prosperity and economic justice can prevail through enhancing virtue enrichment of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Individual Authenticity
 • Moral Justice
 • Formal and Informal Institutions
 • Professional Ethics
 • Economic Justice
 • ابریشمی، حمید، پاداش، حمید و احمدی حدید، بهروز. (1391). مبانی و اصول اقتصاد اخلاقی. نشر نور علم.
 • احمدپورداریانی، محمود، و مقیمی، سید محمد. (1385). مبانی کارآفرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • آزادی، زکیه، بهشتی، محمدرضا. (1397). آزادی اگزیستانسیال و آزادی استعلایی در اندیشۀ هایدگر. حکمت و فلسفه، 14 (53): 7-24.
 • آرغده، فاروقه، قاسم­زاده، ابوالفضل، و زوار، تقی. ( 1399). نقش اخلاق حرفه­ای و هویت سازمانی اعضای هیئت علمی بر میزان پاسخ­گویی فردی آنان. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 15 (3): 83-90.
 • اسدی، محمدرضا، و موسوی­مهر، محمدمهدی. (1389). ماهیت تکنولوژی در فلسفۀ هایدگر. حکمت و فلسفه، 6 (21): 49-69.
 • بدخشان، نعمت­اله. (1384). ایمان و فضایل اخلاقی. فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز، 5 (14): 1-22.
 • پیک­حرفه، شیرزاد. (1396). چالش­های آزادی در کاوش­های میل و فِینبرگ. تأملات فلسفی، 7 (19): 107-142.
 • تولایی، روح­اله. (1388). عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان. فصلنامۀ توسعۀ سازمانی پلیس، 6 (25): 45-64.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1371). مقدمۀ عمومی علم حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.
 • حسامی­فر، عبدالرزاق. (1397). اخلاق دینی در اندیشۀ استاد مطهری. پژوهش­های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 9 (1): 77-97.
 • خانی، داوود، لگزیان، محمد، شیرازی، علی، و پویا، علیرضا. (1399). بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون­فردی مؤثر بر بالندگی استعدادهای سازمان. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 15 (1): 47-55.
 • خدامی، سهیلا، و گلپایگانی، احمد. (1399). رابطۀ میان کدهای اخلاقی و عملکرد پایدار سازمانی: با تأکید بر نقش بشردوستی. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 15 (4): 54-61.
 • خزاعی، زهرا. (1380). اومانیسم سارتر در نگاه هایدگر. پژوهش­های فلسفی-کلامی، 9 -10: 125-147.
 • دادخواه، میثم، و باقرشاهی، علی­نقی. (1397). تحول هرمنوتیکی پدیدارشناسی: هایدگر و ریکور. ذهن، 19 (75): 109-138.
 • دانایی­فرد، حسن. (1395). نهضت­های مدیریتی در بخش دولتی گذشته، حال و آینده. تهران: انتشارات سمت، جلد دوم.
 • دلشادتهرانی، مصطفی. ( 1387). سیرۀ نبوی: دفتر سوم (سیرۀ مدیریتی). تهران: انتشارات دریا.
 • سبحانی، حسن، احقاقی، میثم، و نادری، اسماعیل. (1391). کارآفرینی از منظر ادیان توحیدی با تأکید بر نظام اقتصادی اسلام. توسعۀ کارآفرینی، 5 (4): 7-25.
 • سبحانی، حسن، و بیات، سعید. (1392). مقایسۀ تأثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانۀ کشورهای صنعتی و نفتی. برنامه ریزی و بودجه، 19 (1): 151-178.
 • سبحانی، حسن، و بیات، سعید. (1393). بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقای دموکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی. فصلنامۀ مجلس و راهبرد، 21 (79): 67-94.
 • سبحانی، حسن، و حبیبیان نقیبی، مجید. (1391). ریسک و بازدهی اوراق منفعت. فصلنامۀ پژوهش­های اقتصادی ایران، 17 (52): 115-141.
 • سیدنژاد، سید رضی، و نصرآبادی، علی­باقی. (1396). تحلیل ریشه­های اخلاقی قانون­گریزی در مدیران و کارکنان از دیدگاه اسلام. معرفت، 26 (239): 73-86.
 • شمسی، عبدالحسین، قمرانی، امیر، صمدی، مریم، و احمدزاده نیره، مریم. (1391). بررسی روایی و پایایی شخصیت اصیل. روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 2 (8): 89-100.
 • درخشان، رستم، نجف­بیگی، رضا، دانش­فرد، کرم­اله، و پیله­وری، نازنین. (1396). آسیب­شناسی مؤلفه­های حکم­رانی خوب، پاسخ­گویی و عدالت و انصاف. پژوهش­های اخلاقی، 8 (30): 84-104.
 • طباطبایی، محمدحسین. (1353). اصول روش رئالیسم، مقالۀ ششم، ادراکات اعتباری.
 • طباطبایی، محمدحسین، سعادت­پرور، علی. (1384). راز دل: شرحی بر گلشن راز شیخ محمود شبستری: تقریر بیانات شفاهی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی. تهران: نشر احیا کتاب.
 • طیب­نیا، علی، و نیکونسبتی، علی. ( 1392). نهادها و رشد اقتصادی، برنامه و بودجه، 18 (1): 109-132.
 • عبدالکریمی، بیژن. (1384). رابطۀ حقیقت و آزادی در تفکر هایدگر. دو فصلنامۀ علمی هستی و شناخت، 0 (9): 15-26.
 • عسکری یزدی، علی، و میرزایی، مسعود. (1397). مرگ­اندیشی و معنای زندگی در هایدگر. فلسفۀ دین، 15 (1): 25-49.
 • علمی، قربان. (1388). ساحت دینی در اندیشۀ مارتین هایدگر. پژوهش­های فلسفی و کلامی، 2 (42): 35-55.
 • علوی، سیده زهرا، حمزه­نژاد، مهدی، و جلاییان، نوید. (1397). آرمان­شهر فارابی الگویی برای شهرهای پیشرو در کشورهای اسلامی. کنگرۀ بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی. مشهد ایران.
 • عنایت، حمید. (1390 ). سیاست، ارسطو. تهران: نشر علمی و فرهنگی.
 • فراشیانی، حسین، جوارشکیان، عباس، حقی، علی، و حسینی شاهرودی، مرتضی. (1399). نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا. پژوهش­های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 11 (1): 125-143.
 • فرهادی­نژاد، محسن، و خروتی، ملیحه. (1399). واکاوی پدیدارشناسانۀ رفتارهای غیراخلاقی در سازمان. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 15 (4): 96-103.
 • فرهود، داریوش. (1390). آموزش اخلاق. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 6 (3) : 1-5.
 • متقی، ابراهیم، و متین­جاوید، مهدی. (1390). سیاست­گذاری اقتصادی در عصر جهانی­شدن اقتصاد. فصلنامۀ سیاست، 41 (2): 309-328.
 • مشهدی­احمد، محمود، متوسلی، محمود، و طیب­نیا، علی. (1392). اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت­های فلسفی، نظری و عملی. مجلة تحقیقات اقتصاد، 48 (1): 159-178.
 • مصلح، جواد. (1391). ترجمه و تفسیر شواهدالربوبیه، صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم (ملاصدرا). تهران: انتشارات سروش، چاپ ششم.
 • مظفری­پور، روح اله. (1396). بازخوانی مفهوم اصالت در فلسفۀ هستی (اگزیستانس) با نگاهی بر اندیشه­های کریگور و هایدگر. پژوهش­های هستی­شناختی، 6 (12): 135-153.
 • معرفی محمدی، عبدالحمید. (1392). اخلاق، عقلانیت و مسألۀ نظم در علم اقتصاد. معرفت اقتصاد اسلامی: 5 (1)، 105-128.
 • منوریان، عباس، گولشن، ابراهیم. (1394). ترجمۀ مطالعۀ خط مشی عمومی چرخه­های خط مشی و زیرنظام­های خط مشی هاولت، مایکل؛ رامش، ام؛ و پرل، آنتونی. (2006). تهران: مهربان نشر.
 • مهتدی، علی­اکبر. (1396). روح­القوانین، منتسکیو، شارل‌لوثی‌دوسکوندن. تهران: انتشارات خانه امیرکبیر، جلد اول.
 • مهدی زاده، تورج، و پنجعلی اصل، مریم (1398). اخلاق حرفه­ای ضامن موفقیت سازمانی. اردبیل: انتشارات ایلخانی، چاپ پنجم.
 • نراقی، علامه مولی مهدی. (1366). علم اخلاق اسلامی (ترجمۀ کتاب جامع­السعادات)، ترجمۀ سید جلال­الدین مجتبوی. تهران: انتشارات حکمت، جلد دوم.
 • موغلی، علیرضا، سید جوادین، سید رضا، احمدی، سید علی­اکبر، و علوی، آزاده. (1392). تبیین مدل اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با واسطۀ ارزش­های شغلی. مدیریت اطلاعات سلامت، 10 (2): 1-10.
 • Acemoglu, D., & Robinson, J.A. (2010). The role of institutions in growth and development. Review of economics and institutions, 1(2), 1-33.
 • Denhart, R., & Denhart, J. (2000). New Public Service: Serving rather than Steering, Public Administration Review, 60(6), 549-559.
 • Feinberg, J. (1984). Harm to Others. Oxford: Oxford University Press.
 • Glaeser, E., La -porta, R., Silanes, F., & Shleifer, A. (2004). Do institutions cause growth? NBER Working Paper, No 10568.
 • Greif, A., & Mokyr, J. (2016). Cognitive rules, institutions, and economic growth: Douglass North and beyond. Millennium Economics, 1-28.
 • Jones, Ch. (2019). Paul Romer: Ideas, Nonrivalry, and Endogenous Growth. Scandinavian Journal of Economics, 121(3), 859–883.
 • Langlois, R., N. (2017). Fission, forking and fine tuning. Journal of Institutional Economics, 1 -22.
 • Marvel, M., Davis, J. L., & Sproul, C. (2016). Human Capital and Entrepreneurship Research: A Critical Review and Future Directions. Entrepreneurship: Theory and Practice, 40(3), 599-626.
 • McCloskey, D. N. (2016). The humanities are scientific: a reply to the defenses of economic neo-institutionalism. Journal of Institutional Economics, 12(1), 63–78.
 • McCloskey, D, N. (2017). Getting over naı¨ve scientism c. 1950: what Fogel and North got wrong. Cliometrica (Cliometric Society (Association Francaise de Cliométrie), Springel, 12(3), 435-449.
 • McCloskey, D, N. (2018). How Growth Happens: Liberalism, Innovism, and the Great Enrichment. Economic History Seminar, Northwestern University, November (1-16).
 • McCloskey, D. N., & Carden, A. (2020). Leave Me Alone, and I'll Make You Rich. Chicago: University of Chicago Press.
 • Mondy, R. M., & Noe, R. W. (1987). Personnel, The management of Human Resource. Allyn and Bacon. Third Edition.
 • Rodrik, D. (2005). Growth Strategies, Handbook of Economic Growth, Volume 1A.
 • Heidegger, M. (1962). Being and Time, tr. by J. Macquarrie and E. Robinson, Oxford: Blakwell.