نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حکمت متعالیه، گروه فلسفه کلام، دانشکده الهیات و معارف اهل بیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شیراز

چکیده

این نوشتار در پی واکاوی مبانی حکمت اشراق در ارائۀ تعریف نوینی از علم و ترسیم الگویی آموزشی بر آن اساس است. با تأملی در مبانی نورشناسی اشراقی، معرفت­شناسی، انسان­شناسی و روش­شناسی سهروردی این مطلب متبادر می­شود که مراتب نور، مراتب ادراک و مراتب نفس انسانی کاملاً متناظر هستند و انسان با ارتقای درجات نوری خود با دستورالعمل­های خاص، به لحاظ ادراکی نیز مترقی می­شود. از این­رو می­توان تعریف نوینی از علم ارائه کرد که اعتبار آن به­طور کلی با دیگر نظریه­های حوزۀ معرفت متفاوت است. از نظر سهروردی «شهود» به­عنوان پشتوانه­ای عظیم برای فهم درجات عمیق حقیقت تلقی می­شود که نیل به آن از طریق عالم خیال و ارتقای ساحت نورانیت انسان میسور است. نوشتار حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مبانی و مختصات این نوع از علم‌شناسی در حکمت اشراق -که می­توان آن را علم اشتدادی نامید- بپردازد و از این رهگذر، نتایج آموزشی آن را تبیین کند. مطابق نتایج این جستار «تکامل تدریجی مراتب ادراک» و به تبع آن «رسمیت فهم­های مختلف از حقیقت واحد» به­گونه­ای که منجر به شکاکیت و نسبیت محض نشود، دو نتیجۀ اساسی نظریۀ علم اشتدادی خوانده می­شود که تحقق آن منوط بر پیاده­سازی تعریف و ابعاد نظریۀ علم اشتدادی و اتخاذ راهکارهای متناسب در سیستم آموزشی است؛ از این­رو به نظر می­رسد ظرفیت وسیع حکمت اشراق در استنباط ابعاد مختلف آموزش و بهبود اجزای سیستم آموزشی نظیر اصول، نتایج و راهکارهای تعلیم، غیر قابل انکار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

“Reflection on Suhrawardi’s Scientific Foundations and Its Capacity Assessment in Presenting an Educational Model”

نویسندگان [English]

 • Aysooda hashempour 1
 • alireza farsinezhad 2

1 Ph.D. student of Transcendental Philosophy, University of Isfahan

2 استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شیراز

چکیده [English]

Considering the correspondence between the levels of existence and the levels of perception in Suhrawardi’s thought, a new definition of science can be presented, the validity of which is generally different from other theories in the field of knowledge. In the school of enlightenment, “intuition” is considered as a great support for understanding the deep degrees of truth, which can be achieved through the world of imagination and the promotion of the realm of human enlightenment. The present article intends to study the coordinates of this type of scientology in the wisdom of illumination with a descriptive-analytical method, and through this it can explain its educational results in accordance with the results of this research “Gradual evolution” The degree of “perception” and, consequently, the “recognition of different understandings of a single truth” in such a way that it does not lead to skepticism and reprehensible relativism. There are two main consequences of the theory of intensity science, the realization of which depends on the implementation of the definition and dimensions of the theory of intensity science and the adoption of appropriate solutions in the educational system; therefore, it seems that the vast capacity of the wisdom of enlightenment in inferring the various dimensions of education and improving the components of the educational system, such as the principles, results and strategies of education, is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • The Light
 • Enlightenment Principles
 • Suhrawardi
 • Intuition
 • Intensity Science
 • ابن­هروی، محمد شریف نظام­الدین احمد. (1363). انوریه: ترجمه و شرح حکمه­الاشراق سهروردی، مقدمه حسین ضیایی. تهران: امیر کبیر، چاپ دوم.
 • اسفندیاری، سیمین؛ الیاسی، آزاده. (1399). «تطبیق خودشناسی از منظر کی­یر کگارد و شیخ اشراق»، فصلنامۀ تأملات فلسفی، سال دهم، شمارۀ 24، صص 336- 315.
 • امی، زهرا و قاسم­پور، حسن. (1397). «تحلیل و بررسی زمینه­گرایی و پیامد آن در نظریۀ تفکر انتقادی منصفانه». فلسفه و کودک. شمارۀ 2. صص 32- 21.
 • آقازاده، احمد. (1383). مسائل آموزش و پرورش ایران. تهران: انتشارات سمت.
 • بابازاده، طاهره و نوروزی، رضاعلی. (1392). «تحلیلی بر اهداف و روش­های تربیتی مبتنی بر کمال نفس از دیدگاه ملاصدرا». تربیت اسلامی. شمارۀ 16. صص 56- 31.
 • بختیار نصرآبادی، حسن‌علی و نوروزی، رضا علی. (1383). آموزش رویکردها و انگاره­های جدید. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
 • بهشتی، محمد. (1393). فلسفۀ تعلیم و تربیت اشراق. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • جان­محمدی، محمدتقی. (1390). «معرفت شهودی و عقلانی در حکمت اشراقی سهروردی»، شناخت، شمارۀ 65، صص 39- 9.
 • خادمی، عزت؛ گل­آقایی، معصومه. (1389). «تربیت عرفانی از دیدگاه سهروردی»، فصلنامۀ تأملات فلسفی، سال دوم، شمارۀ 5، صص 56- 37.
 • خجسته، سعیده و دیگران. (1394). «بررسی مبانی انسان­شناسی از منظر سهروردی و استنتاج­های تربیتی مترتب با آن برای بهبود اهداف نظام آموزش و پرورش کشور ایران»، نشریۀ علوم تربیتی و روان­شناسی، دورۀ یک، شمارۀ 1، صص 20- 7.
 • ذبیحی، محمد؛ صیدی، محمود. (1392). «دربارۀ علیت مثل و عالم خیال منفصل»، حکمت صدرایی، دورۀ 2، شمارۀ 1، صص 56- 43.
 • سهرودی، شهاب­الدین یحیی. (1373). حکمه­الاشراق. تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 • (1375). مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق. تصحیح و مقدمه هانری کربن و سیدحسین نصر و نجف­قلی حبیبی. تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم.
 • (1380). شرح قصۀ غربت غربی. تهران: نشر تندیس.
 • (1385). المشارع و المطارحات؛ تصحیح مقصود محمدی و اشرف عالی­پور. تهران: نشر حق­یاوران.
 • (1388). التلویحات­اللوحیه و­ العرشیه؛ تصحیح و مقدمه نجف­قلی حبیبی. تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
 • شرفی­جم، محمدرضا؛ خلیلی، سمانه. (1389). «بررسی تطبیقی مبانی فلسفی شیخ اشراق و برگسون و دلالت­های تربیتی آن»، نشریۀ تربیت اسلامی، دورۀ پنجم، شمارۀ 11، صص 110- 81.
 • صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم. (1360). الشواهد الربوبیه فی­المنهاج السلوکیه. تصحیح و تعلیق سید جلال­الدین آشتیانی. مشهد: المرکز الجامعی للنشر، چاپ دوم.
 • طباطبایی، سید محمدحسین. (1387). اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم: بوستان کتاب.
 • طباطبایی، سیدجواد. (1368). درآمد فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • عزیزی علویجه، افسانه و دیگران. (1398). «بررسی باورهای هستی­شناختی دانش­آموزان پایۀ چهارم ابتدایی و کتاب­های درسی هدیه­های آسمانی بر اساس مؤلفه­های مبانی هستی­شناسی در سند تحول بنیادین»، پژوهش­های هستی­شناختی، دورۀ هشتم، شمارۀ 16، صص 288- 231.
 • فتحی آذر، اسکندر. (1382). روش­ها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
 • فرمهینی فراهانی، محسن. (1375). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: اسرار دانش.
 • کمالی­زاده، طاهره و دیگران. (1394). «تأویل اشراقی سهروردی از آیات پیرامون حقیقت نفس». پژوهش­های هستی­شناختی، شمارۀ 4، صص 72- 57.
 • کمالی­زاده، طاهره. (1390). «بررسی مراتب شهود در معرفت­شناسی اشراقی»، فلسفه و کلام اسلامی، دورۀ 44، شمارۀ 1، صص 113- 93.
 • ملکی، حسن. (1370). برنامه­ریزی درسی: راهنمای عمل. تهران: انتشارات مدرسه.
 • نوربخش، سیما سادات. (1388). «مبانی معرفت­شناسی حکمت اشراق سهروردی». حکمت و فلسفه، شمارۀ 17، صص 47- 31.
 • نوروزی، رضاعلی و هاشمی اردکانی، سید حسن. (1391). «تحلیلی بر شناخت و اصول تربیتی اشراقی از دیدگاه سهروردی». تعلیم و تربیت اسلامی. سال بیستم. شمارۀ 14. صص 93- 75
 • واربرتون، نایجل. (1388). اندیشیدن (فرهنگ کوچک تفکر انتقادی). ترجمۀ محمدمهدی خسروانی. تهران: علمی و فرهنگی.
 • وایتزمن، الیس. (1373). رشد اجتماعی برای جوانان و نوجوانان. ترجمۀ سیما نظیری. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
 • هاشمی، سید حسن؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم. (1392). «طرح نظری برنامۀ درسی بر اساس دیدگاه معرفت­شناسی اشراق سهروردی»، فصلنامۀ پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست­ویکم، شمارۀ 19، صص 150- 127.
 • الیاس، جان. (1382) فلسفۀ تعلیم و تربیت. ترجمۀ عبدالرضا ضرابی. تهران: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 • یزدان‌پناه، سید یدالله. (1391). حکمت اشراق. تحقیق و نگارش: مهدی علی­پور. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.