نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاداسلامی.واحد کرج

چکیده

تعارض میان وجوب وجود ، اکتفای بالذات و تغییر ناپذیری خدا با علم مطلق و توجه خدا به بندگان و در نهایت عاطفه مندی خدا از موضوعاتی است که مورد توجه جدی فلاسفه و متکلمین قرار گرفته است . با توجه به اینکه در فلسفه عاطفه معاصر ، عاطفه به عنوان یک فرایند شناختی مستلزم آگاهی و ارزیابی است ، بهره مندی از آن جزء کمالات وجودی موجودات به حساب آمده و هر موجود آگاه ضرورتا در تعامل با سایر موجودات بوده وعاطفه منداست . متکلمین کلاسیک مسیحی تاکید میکنند،خدا متاثر نمیشود و لذا عاطفه مند نیست . نظریه تاثرپذیری خدا به عنوان یک نظریه ارتودکسی جدید در الهیات قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت . متکلمین نئو کلاسیک بر این باور شدند که نظریه تاثرناپذیری ریشه در کتاب مقدس ندارد. ایشان میان تاثرناپذیری و عشق الهی قایل به تعارض شدند .زیرا همدردی خداوند نشانه ای از عشق او به بندگان است.

این مقاله با روش توصیفی – تطبیقی تلاش میکند ضمن تطبیق نظریات متکلمین کلاسیک و نئوکلاسیک مسیحی ، راه حل این مکاتب را در برون رفت از این چالش مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد . به نظر می رسد با توجه به تعریف شناختی – ارزشی از عواطف ، تحلیل نوین از علم ، زمان، خدای مطلق و تغییر پذیری می توان به تبیینی از خدا که در آن صفات مذکور به گونه ای با یکدیگر سازگاری داشته باشند نزدیک شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The research in internal coherence of God's attributes in Christian theology based on passibility or impassibility.

نویسنده [English]

 • zeinab sadat mirshamsi

azad university.karaj

چکیده [English]

The conflict between the necessity of existence, the essential self-sufficiency and immutability of God with absolute knowledge and God's attention to his servants, and finally God's affection are among the issues that have been seriously considered by philosophers and theologians. Given that in contemporary philosophy of emotion, emotion as a cognitive process requires awareness and evaluation, its use is considered part of the existential perfection of beings and every conscious being is necessarily in interaction with other beings and is emotional. Classical theist emphasize that God is unaffected and therefore impassible. Passible God was considered a new orthodox theory in twentieth-century theology. Neoclassical theist believed that impassibility had no roots in the Bible. She saw a conflict between impassibility and divine love, because God's sympathy is a sign of his love for his servants.

This article focuses on Christian theology and tries to evaluate and analyze the solution of these schools in overcoming this challenge by explaining and applying the theories of classical and neoclassical theists in the face of the mentioned conflict. It seems that according to the cognitive-value definition of emotions, the new analysis of science, time, absolute God and variability, one can approach an explanation of God in which the mentioned attributes are somehow compatible with each other.

Key words: passibility. empathy. emotion. classical theist. neoclassical theist

کلیدواژه‌ها [English]

 • passibility"
 • empathy"
 • emotion"
 • classical theist"
 • "
 • neoclassical theist"
 • سعیدی مهر، محمد، و دیگران. (1388). جستارهایی در کلام جدید.انتشارات سمت و دانشگاه قم.
 • آنسلم. ‌(1386). پروسلوگیون‌ (خطابیه­ای‌ در باب‌ اثبات‌ وجود خدا). ترجمۀ‌ افسانه‌ نجاتی‌. تهران: قصیده‌­سرا.
 • میرشمسی، زینب سادات. (1399). بررسی نقش عاطفه به­عنوان واسط عمل و نظر از منظر ملاصدرا. حکمت صدرایی، 1 ( 17 )، 173-163 .
 • میرشمسی، زینب سادات. (1392). عواطف به چه معنا شناختی هستند؟ پژوهش­های فلسفی-کلامی (پیاپی ۵۵ و ۵۶)، 205-222.
 • میرشمسی، زینب سادات؛ جوادی، محسن. (1391). گزارش و ارزیابی نسبت عاطفه با شناخت از دیدگاه مارتا نوسبام. فلسفه و کلام اسلامی، (45) ، ۱99-223.
 • Augustine, Saint. (1991). The Trinity. Trans. Edmund Hill. Hyde Park: New City Press.
 • Blackwood, Christopher. (1658). Expositions and Sermons Upon the Ten First Chapters of the Gospel of Jesus Christ, According to Matthew. London:
 • Brasnett, Bertrand R. (1928). The Suffering of the Impassible God. London:Brueggemann, eds. Tod Linafelt and Timothy K. Beal. Minneapolis:Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charnock, Stephen. (1864). The Complete Works of Stephen Charnock. ed.Continuum International Publishing Group.
 • Creel, Richard E. (1986). Divine Impassibility: An Essay in Philosophical Theology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Deonna, Julien A. and Fabrice Teroni. (2012). The Emotions: A Philosophical Introduction. New York: Routledge.
 • Herdt, Jennifer A. (2001). “The Rise of Sympathy and the Question of Divine Suffering.” Journal of Religious Ethics 29: 367–99.
 • Lister, Rob. (2013). God is Impassible and Impassioned: Toward a Theology of Divine Emotion. Wheaton: Crossway.
 • Lombard, Peter. (2007). The Sentences Book 1: The Mystery of the Trinity. Trans. Giulio Silano. Ontario: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
 • McConnell, Francis J. (1924). Is God Limited? London: Williams & Norgate.
 • McConnell, Francis J. (1927). The Christlike God: A Survey of the Divine Attributes from the Christian Point of View. New York: Abingdon Press.
 • Moberly, R.W.L. (1998). “God is Not a Human That He Should Repent (Numbers23:19 and 1 Samuel 15:29).” In God in the Fray: A Tribute to Walter.
 • Mozley, J.K. (1926). The Impassibility of God: A Survey of Christian Thought.
 • Mullins, R.T. (2016a). The End of the Timeless God. Oxford: Oxford University.
 • Mullins, R.T. (2016b). “The Difficulty of Demarcating Panentheism.” Sophia 55: 325
 • Mullins,R.T, (2020),God And Emotion, Cambridge: Cambridge university press.
 • Nagasawa, Yujin. (2003). “Divine Omniscience and Knowledge de se.” International Journal for Philosophy of Religion 53: 73–82.
 • Nagasawa, Yujin. (2017). Maximal God: A New Defense of Perfect Being Theism. Oxford: Oxford University Press.
 • O’Connor, Kathleen M. (1998). “The Tears of God and Divine Character in Jeremiah
 • 2–9.” In God in the Fray: A Tribute to Walter Brueggemann, eds.
 • Oord, Thomas Jay. (2010). The Nature of Love: A Theology. St Louis: Chalice Oxford: Oxford University Press.
 • Pike,Nelson,”Divine Omniscience and Voluntary Action”,The Philosophical Review,74,1965,pp27-46.
 • Pink, Arthur W. (1975). The Attributes of God. Grand Rapids: Baker Books.
 • Randles, Marshall. (1900). The Blessed God: Impassibility. London: Charles H. Kelly.
 • Roberts, Robert C. (2013). Emotions in the Moral Life. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Scrutton, Anastasia. (2013). “Divine Passibility: God and Emotion.” Philosophy Compass 8: 866–74
 • Shedd, W.G.T. (1888). Dogmatic Theology. Vol. 1. New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Strong, Augustus Hopkins. (1907). Systematic Theology Volume 2: The Doctrine of Man. Philadelphia: American Baptist Publication Society.
 • Todd, Cain. (2014). “Emotion and Value.” Philosophy Compass 9: 702–12.
 • Ward, Keith. (2017). The Christian Idea of God: A Philosophical Foundation for Faith. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Zagzebski, Linda. (2008). “Omnisubjectivity.” In Oxford Studies in Philosophy of Religion, ed. Jonathan L. Kvanvig. New York: Oxford University Press.
 • Zagzebski, Linda. (2016). “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute.” Nova et Vetera 14: 435–50.
 • Zanchius, Girolamo. (1601). Life Everlasting: Or, The True Knowledge of One Jehovah, Three Elohim, and Jesus Immanuel. Cambridge: John Legat.