نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان

2 دانشیار فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، ادعای هگل مبنی بر ضرورت گذارهای روح در مواقف پدیدارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است تا معنای مورد نظر وی از ضرورت این گذارها مورد پژوهش قرار گیرد. برای این منظور نخست به اجمال معانی مختلف ضرورت بیان شده و سپس به بررسی این مطلب پرداخته شده که ضرورت مورد التفات هگل کدامیک از انواع این ضرورت‌ها بوده است. به همین جهت نظر مک تاگارت، هولگیت، فیندلی، لاور و کوفمان در این زمینه ذکر گردیده است و سپس بر اساس دریافت‌های بدست آمده از این آثار و توجه به ریشه‌ی انتقادهای هگل به کارهای فلسفی فیلسوفان پیشین، رهیافتی پیشنهاد شده است که به نحوی دربرگیرنده‌ی تفاسیر مورد بررسی در این مقاله است. بر اساس این رهیافت ضرورت گذارهای روح در پدیدارشناسی، ناشی از شیوه‌ی نوینی است که هگل قصد دارد برای پژوهش فلسفی در افکند؛ بر این اساس وی سعی می‌کند میان دو شیوه‌ی روشن‌اندیشانه و رومانتیسم‌مآبانه گام بر دارد و در عین حال به جانب هیچ یک نلغزد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Passages of Spirit in Hegel’s Phenomenology

نویسندگان [English]

  • Amin Shahverdi 1
  • mohammad meshkat 2

چکیده [English]

In this paper, Hegel’s claim is studied that passages of spirit in phases of Phenomenology are necessary. We try to investigate Hegel’s intention of necessity of these passages. For this goal, different meanings of necessity are expressed and we peruse which meaning is Hegel’s intention of necessity of these passages. Then the Views of Mc.taggart, Hulgate, Findlay, Lauer and Kaufmann about necessary passages of spirit in phases of Phenomenology are declared. Based on conclusions of study of these Views and Hegel’s criticisms of philosophy works of predecessors, we suggest an outline that involves these various comments. We believe that Hegel’s necessity of spirit passages in Phenomenology is raised on his philosophical procedure that is placed between Romantic procedure and Enlightenmental one; in fact, in Phenomenology, Hegel tries to establish a new approach to philosophy which based on, necessity doesn’t place either in the side of subject or object, but it located in the center of development of spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • spirit
  • Phenomenology
  • necessity
  • dialectic
-        استیس، والتر ترنس. (1388).فلسفۀ هگل، ترجمۀحمید عنایت.تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم.
-        برلین، آیزیا. (1388).ریشه‌های رومانتیسم، ترجمۀ رضا رضائی. تهران: نشر ماهی، چاپ سوم.
-        فیندلی جان ن.و بربیج،جان. (1390).گفتارهایی دربارۀ فلسفۀ هگل، ترجمۀحسن مرتضوی. تهران: نشر چشمه، چاپ دوم.
-        ژیلسون، اتین. (1389).هستی در اندیشۀ فیلسوفان، ترجمۀ سید حمید طالب‌زاده. تهران: حکمت، چاپ سوم.
-        کوفمان، والتر. (1390).کشف ذهن، ج1، ترجمۀ ابوتراب سهراب، فریدالدین رادمهر.تهران: نشر چشمه، چاپ سوم.
-        مارکوزه، هربرت. (1388).خرد و انقلاب، ترجمۀمحسن ثلاثی. تهران: ثالث، چاپ اول.
-        نبوی، لطف الله. (1383).مبانی منطق موجّهات. تهران:دانشگاه تربیت مدرس،چاپ اول.
-        وود، آلن.(1391).کارل مارکس، ترجمۀشهناز مسمّی‌پرست. تهران:ققنوس،چاپ دوم.
-          Ferrini, Cinzia. (2009).Reason Observing Nature, Kenneth R. Westphal (ed),The Blackwell guide to Hegel’s Phenomenology of Spirit.Blackwell.
-          Findlay, J. N. (1993).Hegel a re-examination. Great Britain:Routledge.
-          Hegel, G. W. Friedrich. (1969).Science of Logic, Trans. A. V. Miller. Humanity Books.
-          ----------------------------. (2010).Encyclopedia of the Philosophical Science in Basic Outline, Part 1: Sience of Logic, Trans. Klaus Brinkmann and Daniel Dahlstrom.United Kingdom: Cambridge University Press.
-          Houlgate, Stephen. (2005).An Introduction to Hegel Freedom, Truth and History. United Kingdom:Blackwell.
-          Inwood, M. J. (1999).A Hegel Dictionary. Great Britain: Blackwell.

-          Lauer, Quentin. (1977).Essays in Hegelian Dialectic.New York: Fordam University Press.

-          Norman, Richard.(1976).Hegels Phenomeology: A philosophical Introduction. Sussex University Press.
-          Scruton, Roger. (1995).A Short History of Modern Philosophy. Routledge.