نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

دیوید بوهم، استاد دانشگاه لندن، و یکی از بزرگترین فیزیکدانان فیزیک کوانتوم بود که با تفسیر هستی شناختی از مکانیک کوانتوم و با نگرش کل نگری و اعتقاد به متغیرهای پنهان، به مخالفت با تفسیر رایج مکانیک کوانتوم ( تعبیر کپنهاگی) پرداخت و رویکردی متفاوت از همعصران خود پیشه کرد که صبغه فلسفی دارد. در این رویکرد، او با ناقص خواندن مکانیک کوانتومی و اعتقاد به حاکمیت نوعی ایده آلیسم سوبژکتیو بر ساحت آن، بی توجهی به مبانی فلسفی و متافیزیکی را به عنوان هسته مرکزی چالش اساسی فیزیک کوانتوم معرفی کرد. از این رو، پس از چهل سال کنکاش ژرف، مبانی متافیزیکی خاصی را برای فیزیک کوانتوم پایه ریزی کرد. از جمله این مبانی عبارتند از: ایده جهان هولوگرافیک، نظم مستتر و نامستتر، حوزه پتانسیل کوانتومی و همبستگی ماهوی همه اشیاء، اصالت کل یکپارچه، هولوموومنت و نفی دوئالیسم میان آگاهی و ماده.
محور اساسی مبانی متافیزیکی دیوید بوهم، « ایده جهان هولوگرافیک» است. براساس این ایده، او اصالت را به کل تمام جنبش می دهد که بنیان اساسی تمام اشیاء است و همه موجودا ت در قلمرو نظم نامستتر ، را به عنوان تجلیات ساحت نظم مستتر، وابسته این کل می داند.
ایده نوین جهان هولوگرافیک، دیوید بوهم را بر آن می‌دارد تا با رد دو گانه انگاری دکارتی اندیشه و ماده، هر گونه مرز میان این دو قلمرو را نفی کند. و با اعتقاد به عدم استقلال این دو، آنها را به عنوان انتزاعی از یک سیلان کلی قلمداد کند. دیوید بوهم با تأکید بر ایده جهان هولوگرافیک و توجه به مبانی متافیزیکی خاص خود و بالاخص اصالت کل یکپارچه، به نقد همه جانبه تفکر تجزیه نگری و دو گانه انگاری می پردازد و خواهان چرخشی نوین در رویکرد علوم و از جمله فیزیک به جهان است، که کلیت و وحدت را مدار کنکاش های خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The metaphysical foundation of David Bohm,s quantum physics

چکیده [English]

David Bohm, One of the greatest quantum physics, relying on the ontological interpretation of quantum physics as well as the holistic approach and believe in hidden variables, he disagreed with the common interpretation of quantum physics, i.e Copenhagen interpretation; as a result, He adopted a different approach with a philosophical taste.
In this approach, declaring quantum physics as flawed and believing that it is dominated by subjective idealism, He called the indifference towards philosophical and metaphysical foundations as the major challenge of quantum physics. So, he founded particular metaphysics foundations which included Holographic Universe, Implicate and Explicate order, The field of Quantum potential and Interconnectedness of all Beings, The originality of undivided whole, Holomovement as well as denying dualism between consciusness and matter.
The basic tenet of David Bohm's quantum physis is the Holographic Universe Idea. On this basis , Holomovement is original and the foundation of all beings. In other words all beings in the explicate order is considered as manifestations of implicate order. This manifestations depend on the whole and there fore, incompleteness rather independent. The new Holographic universe Idea, inspired David Bohm to think of denying the Cartesian thought and matter dualism and division of these two. Due to their lack of independence, he consider them as derivations of ageneral becoming. Considering the Holographic universe Idea as well as his own particular metaphysical foundations specially the originality of undivided whole, David Bohm comprehensively criticizes the idea of fragmentation and dualism . He calls for a new turn in the approaches that sciences, including physics take. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • David Bohm
  • Quantum Physics
  • Holographic universe
  • Whole
  • Implicate Order
-      تالبوت، مایکل، (1387)، جهان هولوگرافیک، ترجمه داریوش مهرجویی، تهران، انتشارات هرمس، چاپ پنجم.
-      تالبوت، مایکل،(1390)، عرفان و فیزیک جدید، ترجمه مجتبی عبدالله نژاد، تهران، انتشارات هرمس، چاپ دوم.
-      راسل، رابرت، (1384)، فیزیک، فلسفه و الهیات، ترجمه همایون همتی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران
-      کاپرا، فریتیوف، (1385)، تائوی فیزیک، ترجمه حبیب الله دادفرما، تهران، انتشارا ت کیهان، چاپ پنجم.
-   گلشنی، مهدی، (1385)، تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ چهارم.
-  Bohm, David, (1985), Hidden variables and the Implicate order , zygon journal of Religion and science, Vol 20 , no 2.
-  Bohm David, (1980), Wholeness and the Implicate order, London and New York,  in Routledge classics, first published
-  Bohm, David, (1985), Fragmentation and wholeness in religion and science. zygon , journal of Religion and science vol 20 , No 2.
-  Bohm, David, (1992), Thought as a system, First published by Routledge, London and    New York.
-  Bohm, David .B.J. Hiley, (1998), The unidivided universe published in london and NewYok.
-  James T. Cushing, Arthur Fine and Sheldon Goldstein(1996), Bohmain Mechanics and Quantum theory : A Appraisal , New York , First pubished
-  Nichol, Lee, (2003), The Essential David Bohm, Routledge publication, London and New York, first published
-  Private communication with author, October 28, 1988.