نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ره

3 استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

در تفکر یهودی آدمی موجودی مرکّب از نفس و بدن است. موسی بن میمون ضمن تأثیرپذیری از اندیشمندان پیش از خود، خصوصاً ارسطو و ابنسینا، معتقد شد نهتنها انسانها بلکه تمامی مخلوقات عالم مادی- اعم از حیوانات، نباتات، مواد معدنی، افلاک و ستارهها ـ دارای دو بُعد متمایز بوده و از ماده و صورت ترکیبشدهاند؛ اما ازنظر اسپینوزا جدایی و مباینتی بین جسم و روح نیست و این دو، دو جنبه مختلف حقیقتی واحد هستند که باطن آن روح و ظاهر آن جسم است؛ یعنی هر موجودی، مرکب از روح و جسم است. هر دو فیلسوف یهودی، تمایز جوهری نفس و بدن را رد کرده ولی در تبیین رابطه آن دو، ابن میمون معتقد به تأثیر و تأثر متقابل نفس و بدن است؛ درحالیکه اسپینوزا رابطه میان آنها را همانند ارتباط تصورات با ذهن میداند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between soul and body according to Maimonides & Spinoza

نویسندگان [English]

 • Yousef Nozohour 2
 • Morteza Shajari 3

2 Associate Professor, University of Allameh Tabataba’i

3 Professor,University of Tabriz

چکیده [English]

In Jewish thought, the human being is composed of body and soul. Maimonides while influenced by earlier scholars, Especially Aristotle and Avicenna, Believes that not only humans, but all creatures in the material world - Including animals, plants, minerals, spheres and stars - Has two distinct dimensions And are composed of matter and form; But from Spinoza's view No separation and inconsistent between body and soul; These two, are two different aspects of a single reality, Its inner is the soul an its appearance is body; It means that every being, composed of spirit and flesh. Therefore, in view of Maimonides the essence of man is composed of matter and form. Both Jewish philosophers rejected the substantial distinction of soul and body. But in explaining the relationship between the two, Maimonides believed their mutual affect and is affected of body and soul; while Spinoza Knows the relationship between them as relationship between the mind and the ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • soul
 • dualism
 • Active Intellect
 • non material intellect
 • adequate Idea
 • -         ابن­میمون، موسی. (1972). دلالة الحائرین، قدّم له حسین آتای. آنکارا: مکتبة الثفافة الدینیه.

  -         ارسطو. (1366).  دربارۀ نفس، ترجمۀ علی‌‌مراد داودی. تهران: انتشارات حکمت، چاپ دوم.

  -         ----. (1363). طبیعیات، ترجمۀ مهدی فرشاد. تهران:‌ انتشارات امیرکبیر.

  -         اسپینوزا، باروخ. (1388).  اخلاق، ترجمۀ دکتر محسن جهانگیری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  -         استراتن، پل. (1379). آشنایی با اسپینوزا، ترجمۀ شهرام حمزه‌ای. تهران: نشر مرکز.

  -         اسکروتن، راجر. (1389). اسپینوزا، ترجمۀ اسماعیل سعادت. تهران: انتشارات طرح نو، چاپ دوم.

  -         افلاطون. (1380). دورۀ آثار افلاطون، ج 2، ترجمۀ محمدحسن لطفی. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم.

  -         اکوان، محمد؛ توکلی، مهناز. (1388). چیستیو جاودانگینفساز منظرملاصدراو اسپینوزا. فصلنامۀ پژوهش ادبی، شمارۀ 16.

  -         بریه، امیل. (1385). تاریخ فلسفۀ قرن هفدهم، ترجمۀ اسماعیل سعادت. تهران: انتشارات هرمس، چاپ اول.

  -         پارکینسون، جورج هنری ردکلیف. (1381). عقل و تجربه ازنظر اسپینوزا، ترجمۀ محمدعلی عبداللهی. قم: بوستان کتاب.

  -         -----------. (1386). نظریۀ شناخت اسپینوزا، ترجمۀ سید مسعود سیف. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  -         چایدستر، دیوید. (1380). شور جاودانگی، ترجمۀ غلامحسین توکلی. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ فاضل، چاپ اول.

  -         خراسانی، شرف‌الدین. (1370). نخستین فیلسوفان یونان. تهران: شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم.

  -         راسل، برتراند. (1388). تاریخ فلسفۀ غرب، ترجمۀ نجف دریابندری. نشر الکترونیکی، ج 1.

  -         سپهر، هوشنگ. (1392). پیدایش و تکوینِ خرد در تاریخ و زمینه‌های اجتماعیِ آن، ج 1. انتشارات پروسه.

  -         فراست، اس. ای. (1394)، درسهای اساسی فلاسفه بزرگ، ترجمه منوچهر شادان، انتشارات بهجت، چاپ سوم. 

  -         کاپلستون، فردریک چارلز. (1390). تاریخ فلسفه، ج 4، ترجمۀ غلامرضا اعوانی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

  -         کلباسی اشتری، حسن. (1378). باروخ اسپینوزا و مسئلۀ ثنویت. نشریۀ زبان و ادب. پائیز و زمستان: شمارۀ 9 و 10 و 11 و 12 و 13.

  -         مصطفی ابراهیم، ابراهیم. (2001). الفلسفة الحدیثة من دیکارت الی هیوم. اسکندریه: دارالوفا.

  -         نیکالایویچ، الکساندر. آفانا سیف. (1359)، اصول فلسفۀ مارکسیسم،ترجمه حزب توده ایران، تهران: نشر ارس.

  -      ولفسون، هاری آسترین. (1368). مروری بر نتایج اساسی فلسفه اسپینوزا، ترجمۀ احمد خوانساری، مجلۀ کیهان اندیشه. خرداد و تیر، شمارۀ 24،(ص. 74 تا 88).

  -         دورانت، ویلیام جیمز. (1369). تاریخ فلسفه، ترجمۀ عباس زریاب. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ هشتم.

  -         هالینگ ویل، ر.ج. (1370). مبانی و تاریخ فلسفۀ غرب، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ. تهران: انتشارات کیهان، چاپ دوم.

  -         هریس، ارول. (1389). طرح اجمالی فلسفۀ اسپینوزا، ترجمۀ مصطفی شهر آیینی. تهران: نشر نی.

  -         یاسپرس، کارل. (1387). اسپینوزا (فلسفه، الهیات و سیاست)، ترجمۀ حسن لطفی. انتشارات طرح نو، چاپ سوم.

  -      Cohen, Rev. A (1927), the Teachings of Maimonides, London. George Rutledge and sons, LTD.

  -      Nadler, Steven (2002), Eternity and Immortality in Spinoza’s Ethics, The Renaissance A Short History, Paul Johnson, Oxford: Midwest Studies in Philosophy, vol. 26, 224-244.

  -      Fullerton, George Stuart (1899), On Spinozistic immortality, Philadelphia: University of Pennsylvania, Americana.

  -      Jacobs, Joseph & Broydé, Isaac (1901–1906), "Moses Ben Maimon", Jewish Encyclopedia article by The Executive Committee of the Editorial Board, and Jacob Zallel Lauterbach.

  -      Maimonides’, Rabbi Moshe (2003), Treatise on Tzedakah (GIFTS FOR THE POOR), Translation and Introduction by Joseph B. Meszler, Edited by Marc Lee Raphael, Department of Religion The College of William and Mary Williamsburg, Virginia.

  -      ------------, (2007), Mishneh Torah, ‘Hilchot Yesodei Hatorah’, Published by The Nesher Hagodol Legacy Foundation, Boston.

  -      Nadler, Steven (2001), Spinoza's Heresy: Immortality and the Jewish Mind, Oxford University Press, Reviewed by Martin Lin, University of Toronto.

  -      Ranter, Joseph (2010), The Philosophy of Spinoza, Tudor Publishing Company, Printed in the United States of America.

  -      Roth, Leon (1963), Spinoza,Descartes & Maimonides, New York, Copyright status reviewed by UF staff – s.

  -      Robinson, Howard (2011), Dualism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, editor: Edward N. Zalta, on the World Wide Web:https://plato.stanford.edu/

  • entries/dualism/

  -      Turner, William (2007), History of Philosophy, V3, Global Vision Publishing House, University of Notre Dame.

  -      Wolf, Abraham (1941), Spinoza s Short Treatise on God, Man & His Well Being, translated and Edited Abraham Wolf, London, Adam and Charles. Blake.